387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

 

Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje

Název projektu: Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002541

Projekt Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity a rozsahu psychiatrické péče na oddělení psychiatrie Nemocnice České Budějovice, a.s. Za tímto účelem bude zrekonstruována a vybavena vhodná budova. Bude navýšen počet lůžek akutní péče, rozšířena ambulantní péče a vznikne denní doléčovací stacionář. Projekt svým zaměřením odpovídá pilíři "Psychiatrická oddělení nemocnic" Strategie reformy psychiatrické péče a přispěje k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v ČR.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a zkvalitnění péče o všechny skupiny duševně nemocných pacientů v Jihočeském kraji. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících dílčích opatření:

  • Navýšení kapacity akutní lůžkové péče ze 42 na 68 lůžek (v kombinaci s plánovanými celkovými změnami ve struktuře psychiatrické péče tak dojde k pokrytí potřeb pacientů v Jihočeském kraji).
  • Vybudování čtyř stanic lůžkové péče s odlišnými režimy, diferencované podle závažnosti stavu pacienta - struktura lůžkové péče umožní zvládání celého spektra duševních poruch se zajištěním bezpečnosti a odpovídajícího komfortu pacientů.
  • Zřízení denního doléčovacího stacionáře, který bude uplatňovat systém ucelené rehabilitace a bude sloužit jak hospitalizovaným pacientům, tak pacientům propuštěným do domácí péče do navázání kontaktu se systémem komunitní a ambulantní péče. Denní stacionář v úzkém sepětí s moderním a bezpečným ambulantním traktem umožní zkrátit celkovou délku hospitalizace, zkvalitnit poskytovanou péči, zlepšit funkční schopnosti pacientů a usnadnit jejich návrat do civilního života. Zároveň propojí lůžkovou péči s péčí rehabilitační, ambulantní, sociální a komunitní.
  • Rozšíření ambulantní péče vč. nově vytvořené ambulance veřejného zájmu a psychologické ambulance.
  • V rámci rozšířené ambulantní péče budou pacienti moci kromě odborných ambulantních služeb využívat služeb denního stacionáře s rehabilitačním programem a sociální poradenství a budou moci navázat kontakt s pracovníky komunitní péče.
  • Vznik centra klinické psychologie, které se mimo jiné bude podílet na odborném, specializačním a celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských profesí.
  • Budou provedeny parkové úpravy dvora pro možnost vycházek pacientů.
  • Budou realizována opatření pro zajištění bezpečnosti pacientů i personálu (kamerový systém, systém nouzového alarmu).
  • Bude rovněž modernizováno přístrojové vybavení - zejména bude nově pořízena repetitivní transkraniální magnetická stimulace s navigací a bude obnoven přístroj pro elektrokonvulzivní terapii.