387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru perinatologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Oficiální název projektu: Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru perinatologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002052

Projekt Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru perinatologie v Nemocnici České Budějovice, a.s. je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt je zaměřen na rozšíření a obnovu přístrojového vybavení Nemocnice České Budějovice, a.s., vč. zlepšení pracovního vybavení zdravotnického personálu, a to v oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod, monitorace vitálních funkcí rodiček, novorozenců a kardiotokografie, chirurgických intervencí v souvislosti s těhotenstvím a akutními stavy v novorozeneckém období a implementaci pokročilých informačních technologií ke sdílení a vyhodnocování dat o pacientech - klinický informační systém.

Projekt se zaměřuje na řadu oblastí, které se dotýkají perinatologické péče i spolupráce s centry specializované péče, konkrétně se týká:

  • diagnostických a vyšetřovacích metod, monitoraci vitálních funkcí rodiček, novorozenců 
    a kardiotokografii,
  • chirurgické intervence v souvislosti s těhotenstvím a akutními stavy v novorozeneckém období,
  • zvýšení kvality poskytované péče hospitalizovaných rodiček a novorozenců,
  • implementaci pokročilých informačních technologii ke sdílení a vyhodnocování dat o pacientech, 
    tzv. klinický informační systém.

Obměna a pořízení nových přístrojů se týká téměř všech pracovišť perinatologického pavilonu nemocnice. Stávající přístrojové vybavení perinatologického centra Nemocnice České Budějovice, které má být v projektu obnoveno či rozšířeno, je již mnohdy morálně i technicky zastaralé, často více než 10 let staré a tedy na hranici své fyzické životnosti. Přístroje jsou z důvodů opotřebení často poruchové, ale zejména neumožňují moderní trendy při poskytování zdravotní péče. Součástí projektu je také doplnění pracovišť novými přístroji, jejichž typem nemocnice nedisponuje v dostatečném počtu pro zajištění dostupné a moderní péče nebo přístroji, které jí dosud ve vybavení chybí. Obnova a rozšíření vybavení tedy přinese zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a důsledkem toho ke zlepšení kvality života pacientů vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. Vedle zvýšení kvality péče a komfortu pro pacienty, umožní nové vybavení i vyšší komfort pro zdravotnický personál.