387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Oficiální název projektu: Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002168

Projekt Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v Nemocnici České Budějovice, a.s. je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt „Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.“ je zaměřen na rozšíření a obnovu přístrojového vybavení Nemocnice České Budějovice, a.s., vč. zlepšení pracovního vybavení zdravotnického personálu, a to v oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod, monitorace vitálních funkcí, chirurgické intervence v souvislosti onkogynekologickým onemocněním, zajištění anestezie při operačních výkonech, vybavení operačních sálů, dezinfekci a sterilizaci operačních nástrojů, zvýšení kvality poskytované péče hospitalizovaných pacientek na JIP.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti diagnostické a léčebné péče o pacientky se zhoubnými nádory ženských pohlavních orgánů či podezřením na ně ve spádové oblasti Onkogynekologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., tj. v celém Jihočeském kraji.

Specifickým cílem projektu je zvýšení úrovně vybavenosti onkogynekologického centra, které bude dosaženo jednak obnovou již dosluhujícího používaného vybavení a jednak pořízením nových zdravotnických prostředků, kterými onkogynekologické centrum doposud nedisponuje.

Obměna a pořízení nových přístrojů se týká téměř všech pracovišť poskytujících onkogynekologickou péči. Stávající přístrojové vybavení onkogynekologického centra, které má být v projektu obnoveno či rozšířeno, je již mnohdy morálně i technicky zastaralé, často více než 10 let staré a tedy na hranici své fyzické životnosti. Přístroje jsou z důvodů opotřebení často poruchové, ale zejména neumožňují moderní trendy poskytování zdravotní péče. Součástí projektu je také doplnění pracovišť novými přístroji, jejichž typem nemocnice nedisponuje v dostatečném počtu pro zajištění dostupné a moderní péče nebo přístroji, které jí dosud ve vybavení chybí. Obnova a rozšíření vybavení tedy přinese zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a důsledkem toho povede ke zlepšení kvality života pacientů podstupujících vysoce specializovanou péči v onkogynekologii.