387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici české Budějovice, a.s.

Oficiální název projektu: Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici české Budějovice, a.s.

Registrační číslo:      CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001179

Projekt Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici české Budějovice, a.s. je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Projekt „Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s.“ je zaměřen na rozšíření, obnovu a vylepšení přístrojového vybavení nemocnice a tím služeb pro pacienty nemocnice i zlepšení pracovního vybavení pro zdravotnický personál.  Projekt se zaměřuje na řadu oblastí, které se dotýkají v rámci návazné péče spolupráce s centry specializované péče ve fázi před i po léčbě ve specializovaném centru.

Projekt se zaměřuje na následující oblasti návazné péče:

  • endoskopie zažívacího traktu, např. při vyhledávání malignit, zejména kolorektálního karcinomu a dispenzarizaci po léčbě na pracovišti gastroenterologie,
  • endoskopie uropoetického traktu, vyhledávání a dispenzarizace urologických malignit, diagnostika penetrujících malignit z okolních orgánů, diagnostika obstrukčních uropatií způsobených onkologickou léčbou či primárně nádory,
  • endoskopická diagnostika a dispenzarizace plicních malignit,
  • diagnostika a léčba a dispenzarizace melanomů, kožních lymfomů na pracovišti klinické onkologie, diagnostika a chirurgická léčba malignit,
  • diagnostika radiodiagnostickými metodami stacionárními i mobilními RTG přístroji (CT, pojízdné skiagrafie, RTG C ramena), CBCT RTG - 3D radiodiagnostika pro účely multioborové chirurgické rekonstrukce obličejového skeletu po poraněních či radikální onkologické operativě,
  • diagnostika a invazivní výkony pomocí UZ přístrojů v anesteziologii a algeziologii,
  • laboratorní diagnostika - klinická biochemie, hematologie a bakteriologie,
  • transfuzní lékařství a histopatologická laboratoř,
  • vybavení lůžkového rehabilitačního oddělení.

Modernizace přístrojového vybavení umožní udržet a dále zvyšovat standardy kvality poskytované zdravotní péče v oborech návazné péče a zároveň zvýšit dostupnost vysoce specializované péče (kratší čekací doby, lepší možnosti diagnostiky i léčby a rehabilitace). Vedle zvýšení kvality péče a komfortu pro pacienty, umožní nové vybavení i vyšší komfort pro zdravotnický personál (moderní RDG přístrojové vybavení apod.).