387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

Jak získat přístup ke zdravotnické dokumentaci

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií a poskytování informací o zdravotním stavu pacienta se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZS“).

Oprávněné osoby mohou získat přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta dvojím způsobem, a sice:

  1. mohou do zdravotnické dokumentace pacienta nahlédnout na příslušném oddělení, které vede příslušnou část zdravotnické dokumentace, do které si přejí nahlédnout, a v případě jejich zájmu si na vlastní náklady a vlastními prostředky na místě pořídit výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace
  2. mohou požádat o poskytnutí kopií (případně výpisu) zdravotnické dokumentace pacienta poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě musejí poskytovateli zdravotních služeb uhradit náklady, které poskytovateli zdravotních služeb vzniknou pořízením takových kopií či výpisů zdravotnické dokumentace a jejich případným odesláním oprávněné osobě.

Kdo je oprávněn získat přístup ke zdravotnické dokumentaci

S ohledem na skutečnost, že zdravotnická dokumentace pacienta obsahuje (citlivé) osobní údaje, mohou k ní získat přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě ZZS. Těmito osobami jsou zejména:

  • sám pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
  • osoba určená pacientem, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba
  • osoba blízká zemřelému pacientovi

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

V případě pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav při přijetí do péče určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu a které mohou případně nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jeho osoby blízké (dále jen „oprávněné osoby“).

Do zdravotnické dokumentace pacienta mohou získat přístup podle ZZS i jiné osoby (např. soudní znalci, osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami apod.), a to i bez souhlasu pacienta.

  1. Jak postupovat, pokud chcete nahlédnout do zdravotnické dokumentace a případně si z ní sami pořídit kopie nebo výpisy - Informace ZDE
  2. Jak postupovat, pokud chcete, aby Vám kopie (či výpis) zdravotnické dokumentace pořídil poskytovatel zdravotních služeb - Informace ZDE
  3. Podmínky pro přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta ze strany soudů, Policie ČR, soudních znalců, advokátů, komerčních pojišťoven a jiných poskytovatelů zdravotních služeb - Informace ZDE
  4. Informace o zpracování osobních údajů - Informace ZDE

Náklady na pořízení a odeslání kopií zdravotnické dokumentace 

Náklady na kopii zdravotnické dokumentace dle § 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.

A. Náklady na pořízení kopií zdravotnické dokumentace činí součet fixních nákladů a nákladů za počet kopírovaných stran a v případě odeslání kopií zdravotnické dokumentace poštou se k nim připočítávají náklady na poštovné.

1) Fixní náklady 471,- Kč + DPH
2) Za každou okopírovanou stránku 2,- Kč + DPH
3) Poštovné + DPH (v případě odesílání poštou, vždy doporučeně do vlastních rukou s návratkou – dodejkou).

B. Náklady na pořízení kopií zdravotnické dokumentace (zpravidla obrazové) na elektronickém nosiči činí součet fixních nákladů a materiálních nákladů a v případě odeslání kopií zdravotnické dokumentace poštou se k nim připočítávají náklady na poštovné.

1) Fixní náklady 404,- Kč + DPH
2) Materiální náklady 1 CD  6,- Kč + DPH
3) Poštovné + DPH (v případě odesílání poštou, vždy doporučeně do vlastních rukou s návratkou – dodejkou).

Úhrada nákladů se nevztahuje na poskytnutí první kopie konkrétní zdravotnické dokumentace na žádost pacienta (případně jeho oprávněného zástupce, kterým je jeho zákonný zástupce, opatrovník, osoba určená pacientem, osoba určená zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta). Poskytnutí každé další kopie zdravotnické dokumentace, která byla poprvé poskytnuta bezplatně, úhradě nákladů již podléhá. Stejně tak úhradě nákladů podléhá poskytnutí (i první) kopie zdravotnické dokumentace na žádost jiných oprávněných osob, než je pacient nebo jeho oprávněný zástupce.

Kalkulaci konečné ceny včetně zaokrouhlení provede dle výše uvedeného účtárna v případě vystavování faktur a pokladna v případě placení hotově či platební kartou na místě.

Přehled jednotlivých formulářů: