387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Jak získat přístup ke zdravotnické dokumentaci

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií a poskytování informací o zdravotním stavu pacienta se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZS“).

Oprávněné osoby mohou získat přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta dvojím způsobem, a sice:

a) mohou do zdravotnické dokumentace pacienta nahlédnout na příslušném oddělení, které vede příslušnou část zdravotnické dokumentace, do které si přejí nahlédnout, a v případě jejich zájmu si na vlastní náklady a vlastními prostředky na místě pořídit výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace nebo,

b) mohou požádat o poskytnutí kopií (případně výpisu) zdravotnické dokumentace pacienta poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě musejí poskytovateli zdravotních služeb uhradit náklady, které poskytovateli zdravotních služeb vzniknou pořízením takových kopií či výpisů zdravotnické dokumentace a jejich případným odesláním oprávněné osobě.

Kdo je oprávněn získat přístup ke zdravotnické dokumentaci

S ohledem na skutečnost, že zdravotnická dokumentace pacienta obsahuje (citlivé) osobní údaje, mohou k ní získat přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě ZZS. Těmito osobami jsou zejména:

  • sám pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
  • osoba určená pacientem, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba
  • osoba blízká zemřelému pacientovi

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

  • V případě pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav při přijetí do péče určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu a které mohou případně nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jeho osoby blízké.

(dále jen „oprávněné osoby“)

Do zdravotnické dokumentace pacienta mohou získat přístup podle ZZS i jiné osoby (např. soudní znalci, osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami apod.), a to i bez souhlasu pacienta.

A) Jak postupovat, pokud chcete nahlédnout do zdravotnické dokumentace a případně si z ní sami pořídit kopie nebo výpisy - Informace ZDE
B) Jak postupovat, pokud chcete, aby Vám kopie (či výpis) zdravotnické dokumentace pořídil poskytovatel zdravotních služeb - Informace ZDE
C) Podmínky pro přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta ze strany soudů, Policie ČR, soudních znalců, advokátů, komerčních pojišťoven a jiných poskytovatelů zdravotních služeb - Informace ZDE
D) Informace o zpracování osobních údajů - Informace ZDE

Náklady na pořízení a odeslání kopií ZD: 

Náklady na kopii zdravotnické dokumentace dle § 66 odst. 3 ZZS

A. Náklady na pořízení kopií zdravotnické dokumentace činí součet fixních nákladů a nákladů za počet kopírovaných stran a v případě odeslání kopií zdravotnické dokumentace poštou se k nim připočítávají náklady na poštovné.

1) Fixní náklady: 256,30 Kč + DPH
2) Za každou okopírovanou stránku včetně kontroly provedené lékařem: 5,30 Kč + DPH
3) Poštovné + DPH (v případě odesílání poštou, vždy doporučeně do vlastních rukou s návratkou – dodejkou).

B. Náklady na pořízení kopií zdravotnické dokumentace (zpravidla obrazové) na elektronickém nosiči činí součet fixních nákladů a materiálních nákladů a v případě odeslání kopií zdravotnické dokumentace poštou se k nim připočítávají náklady na poštovné.

1) Fixní náklady 233,50 Kč + DPH
2) Materiální náklady 1 CD 20 Kč
3) Poštovné + DPH (v případě odesílání poštou, vždy doporučeně do vlastních rukou s návratkou – dodejkou).

Kalkulaci konečné ceny včetně zaokrouhlení provede dle výše uvedeného účtárna v případě vystavování faktur a pokladna v případě placení hotově či platební kartou na místě.

Přehled jednotlivých formulářů: