387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Stížnosti

 

Je nám velice líto každého případu, kdy pacient není s poskytnutými službami spokojen. Chceme však udělat maximum, aby každá špatná zkušenost vedla k nápravě a zlepšení původního stavu. Za vaše připomínky jsme vám vděční.

Pokud chcete podat stížnost, vezměte prosím na vědomí, že s ústně předanou stížností nelze kvalitně pracovat. Stížnost nám proto zašlete v písemné podobě s detailním popisem vzniklé situace. S vaší stížností dále zodpovědně pracujeme, předáváme ji kompetentním osobám k vyjádření a prošetřujeme na jejím základě související dokumentaci.

V urgentních případech se obraťte na ošetřujícího lékaře, případně primáře oddělení, který s vámi bude stížnost přednostně řešit.

Postup pro vyřizování stížností

Postup pro vyřizování stížností ve smyslu § 93 odst. 4 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

I. Proti postupu Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ 260 68 877 (dále jen „poskytovatel“) při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost

 • pacient
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • osoba zmocněná pacientem
  •  

(„stěžovatel“).

II. Stížnost se podává u poskytovatele písemně:

 • poštou na adresu Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 • e-mailem na adresu podnety@nemcb.cz
 • nebo osobně na podatelně poskytovatele na adrese B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice v úředních hodinách podatelny.
 •  

Pokud o to stěžovatel požádá, bude mu přijetí stížnosti poskytovatelem potvrzeno.

Pouze v případech zvláštního zřetele hodných (např. v případě objektivní neschopnosti stěžovatele podat stížnost v písemné formě), lze stížnost podat i v ústní formě.

V případě ústně podané stížnosti je nezbytné, aby byl mezi stěžovatelem a pověřeným pracovníkem poskytovatele sepsán písemný záznam podepsaný stěžovatelem a pověřeným pracovníkem poskytovatele; sepsáním takové záznamu je stížnost považována za přijatou.

Záznam je nutné sepsat v sídle poskytovatele na adrese B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice. Pro tento účel je nezbytné, aby se stěžovatel předem obrátil na pověřeného pracovníka poskytovatele a dohodl si s ním oboustranně vyhovující termín, a to na následující kontaktní údaje:

 • 38787 2012 (2011)
 • e-mail: podnety@nemcb.cz
 • osobně prostřednictvím podatelny poskytovatele na adrese B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice v úředních hodinách podatelny, která jej odkáže na pověřeného pracovníka poskytovatele
 •  

Záznam o podané stížnosti je možné provést v úředních hodinách podatelny.

V případě agresivity stěžovatele nebo v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro ústní podání stížnosti dle tohoto postupu, pověřený pracovník poskytovatele se stěžovatelem zápis nesepisuje a odkáže jej na písemné podání stížnosti podle tohoto postupu.

III. Ve stížnosti je nutné

 • identifikovat pacienta (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště), kterého se stížnost týká; je vhodné uvést také telefonický kontakt
 • případně obdobně identifikovat osobu stěžovatele, je-li odlišná od pacienta, a zároveň v takovém případě doložit vztah mezi pacientem a stěžovatelem (originál čestného prohlášení zákonného zástupce či osoby blízké nebo originál či úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem apod.)
 • přesně a srozumitelně vymezit předmět stížnosti
 • uvést poštovní doručovací adresu, na kterou má být stěžovateli doručeno vyrozumění o vyřízení stížnosti
 • stížnost je nutné podepsat, je-li podána písemně poštou nebo osobně přes podatelnu

IV. Anonymní stížnosti, stížnosti podané telefonicky a stížnosti podané ústně bez sepisu příslušného písemného záznamu se nevyřizují.

V. Poskytovatel zašle stěžovateli oznámení o vyřízení stížnosti v zákonné lhůtě, tedy do 30 ti dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech může poskytovatel lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Stěžovatel je o takovém prodloužení lhůty informován.

VI. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne poskytovatel stěžovateli ústní projednání stížnosti.

VII. Jde-li o stížnost, jejíž vyřízení poskytovateli nepřísluší, poskytovatel ji do 5 ti dnů ode dne jejího obdržení postoupí věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti poskytovatel stěžovatele rovněž informuje.

VIII. Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V případě Nemocnici České Budějovice, a.s. je to Krajský úřad Jihočeského kraje. Ve stížnosti zároveň stěžovatel uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

IX. Poskytovatel stěžovateli (po ověření jeho totožnosti a oprávnění k podání stížnosti) umožní nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a za úplatu z něj pro stěžovatele pořídí kopie, pokud si kopie nepořídí na místě vlastními prostředky na vlastní náklady sám stěžovatel. Pokud má stěžovatel zájem o nahlédnutí do stížnostního spisu, dohodne si předem s pověřeným pracovníkem poskytovatele termín nahlédnutí, a to na těchto kontaktních údajích: tel.: 38787 2012, 2011; e-mail: podnety@nemcb.cz.

Ceny za pořízení kopie ze stížnostního spisu poskytovatelem:

 • Fixní náklady: 256,30 Kč + DPH
 • Za každou okopírovanou stránku včetně kontroly provedené lékařem: 5,30 Kč + DPH