387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Podmínky pro přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta ze strany soudů, Policie ČR, soudních znalců, advokátů, komerčních pojišťoven a jiných poskytovatelů zdravotních služeb

 

Žádosti o kopie zdravotnické dokumentace pacienta či informace z jeho zdravotnické dokumentace

Pokud níže uvedené subjekty/osoby žádají o kopie zdravotnické dokumentace pacienta či o informace z jeho zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb v písemné podobě, činí tak zpravidla formou volné žádosti. Pokud jsou povinny doložit ke své žádosti souhlas pacienta, mohou za účelem usnadnění vyřizování žádosti využít vzorový formulář Souhlas pacienta.

Co musejí doložit soudy

Jestliže informace ze zdravotnické dokumentace pacienta požaduje po poskytovateli zdravotních služeb soud, musí ke své žádosti doložit souhlas pacienta v originále, pokud mu právní předpisy nestanoví oprávnění k přístupu do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta. Úředně ověřený podpis pacienta není na souhlasu v tomto případě vyžadován.

Bez souhlasu pacienta lze soudu poskytnout za níže uvedených podmínek např. níže uvedené informace:

  1. v souvislosti s probíhajícím trestním řízením lze poskytnout informace ze zdravotnické dokumentace pacienta na základě souhlasu soudce dle § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“)
  2. informace na dožádání soudu v souladu s ust. § 8 odst. 4 písm. b) TŘ, pokud byl poskytovatel zdravotních služeb jako dožádaná osoba současně oznamovatelem trestného činu, kterého se dožádání týká
  3. předsedovi senátu dle § 351 odst. 4 TŘ informaci o tom, kdy bylo započato s výkonem ochranného léčení uloženého pacientovi, apod.

Co musí doložit Policie ČR

Jestliže informace ze zdravotnické dokumentace pacienta požaduje po poskytovateli zdravotních služeb poskytnout Policie ČR, musí ke své žádosti doložit souhlas pacienta v originále, pokud jí právní předpisy nestanoví oprávnění k přístupu do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta. Úředně ověřený podpis pacienta není na souhlasu v tomto případě vyžadován.

Bez souhlasu pacienta lze Policii ČR za níže uvedených podmínek poskytnout např. níže uvedené informace

  1. v souvislosti s probíhajícím trestním řízením lze poskytnout informace ze zdravotnické dokumentace pacienta na základě souhlasu soudce dle § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“)
  2. pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě informace o době a místě poskytnutí zdravotních služeb této osobě
  3. výsledky odborného a toxikologického vyšetření provedeného na žádost Policie ČR
  4. informace na dožádání Policie ČR, pokud byl poskytovatel zdravotních služeb jako dožádaná osoba současně oznamovatelem trestného činu, kterého se dožádání týká apod.

Co musejí doložit soudní znalci

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet (a v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení) si také pořizovat její kopie či výpisy soudní znalci ve zdravotnických oborech a osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které byly pověřeny vypracováním znaleckého posudku znaleckým ústavem nebo znaleckou kanceláří, poskytovatelem zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého posudku pro potřebu trestního řízení nebo pro řízení před soudem podle jiných právních předpisů.

Žádost znalce musí být opatřena razítkem znalce a jeho podpisem a musí k ní být přiložena kopie příslušné listiny (rozhodnutí či opatření), kterou byl znalec přibrán za účelem vypracování znaleckého posudku k danému řízení.

Pokud o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pacienta či o poskytnutí jejích kopií žádá znalec, který nebyl přibrán k řízení za účelem vypracování posudku pro potřeby daného řízení a nejedná-li se ani o situaci dle § 51 odst. 3 ZZS, musí doložit souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem (jako osoba zmocněná/určená pacientem).

Co musejí doložit advokáti

Právní zástupce pacienta žádá o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace či o její kopie nebo výpisy jako osoba zmocněná/určená pacientem. Dokládá tedy souhlas pacienta v originále. Úředně ověřený podpis pacienta není na souhlasu v tomto případě vyžadován.

Pokud právní zástupce předkládá souhlas pacienta vtělený do plné moci, je nezbytné, aby tato plná moc obsahovala výslovný souhlas pacienta ve smyslu § 2649 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), který se bude jasně vztahovat k nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií a k poskytováním informací o zdravotním stavu pacienta, a byla předložena poskytovateli zdravotních služeb v originále. Generální plná moc ani kopie plné moci není dostačující.

Co musejí doložit komerční pojišťovny

Má-li o údaje ze zdravotnické dokumentace pacienta zájem komerční pojišťovna, musí ke své žádosti vždy přiložit souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas se musí jasně vztahovat k nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, pořizování výpisů nebo kopií z ní a k poskytování informací o zdravotním stavu pacienta ve smyslu § 2649 OZ.

Co musejí doložit jiní poskytovatelé zdravotních služeb

Pokud o poskytnutí údajů ze zdravotnické dokumentace žádají jiní poskytovatelé zdravotních služeb za účelem zajištění navazující péče, mají právo získat takové informace i bez souhlasu pacienta [§ 51 odst. 2 písm. a) a § 45 odst. 2 písm. g) ZZS]. Žádost jiného poskytovatele zdravotních služeb musí v takovém případě obsahovat podpis a razítko lékaře/poskytovatele zdravotních služeb. Dále je třeba v žádosti výslovně uvést důvod, pro který jsou údaje ze zdravotnické dokumentace pacienta požadovány.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování si jejích kopií či výpisů vlastními prostředky

Pokud mají výše uvedené subjekty/osoby zájem osobně nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a případně si z ní pořizovat výpisy nebo kopie, mohou si takové nahlížení dohodnout způsobem uvedeným v sekci „A) Jak postupovat, pokud chcete nahlédnout do zdravotnické dokumentace a případně si z ní sami pořídit kopie nebo výpisy, a před tím, než jim může být umožněno nahlížení do zdravotnické dokumentace“ a před nahlédnutím jsou povinny prokázat, že jsou osobami, které jsou oprávněné do zdravotnické dokumentace pacienta nahlížet. Soudní znalec přibraný k řízení za účelem vypracování znaleckého posudku tak např. předloží průkaz znalce a originál nebo úředně ověřenou kopii listiny (rozhodnutí či opatření), kterou byl přibrán za účelem vypracování znaleckého posudku k danému řízení apod.

Přehled formulářů

Souhlas pacienta

V případě potřeby se můžete obrátit v úředních hodinách od 8.00 do 15.00 hod. také na našeho pracovníka, který Vám s žádostí o přístup do zdravotnické dokumentace poradí.
Tel.:  38787 2018
E-mail: dokumentacepo@nemcb.cz