CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Jak získat přístup ke zdravotnické dokumentaci

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií a poskytování informací o zdravotním stavu pacienta se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZS“).

Oprávněné osoby mohou získat přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta dvojím způsobem, a sice:

 

a) mohou do zdravotnické dokumentace pacienta nahlédnout na příslušném oddělení, které vede příslušnou část zdravotnické dokumentace, do které si přejí nahlédnout, a v případě jejich zájmu si na vlastní náklady a vlastními prostředky na místě pořídit výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace nebo,

 

b) mohou požádat o poskytnutí kopií (případně výpisu) zdravotnické dokumentace pacienta poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě musejí poskytovateli zdravotních služeb uhradit náklady, které poskytovateli zdravotních služeb vzniknou pořízením takových kopií či výpisů zdravotnické dokumentace a jejich případným odesláním oprávněné osobě.

 

 

Kdo je oprávněn získat přístup ke zdravotnické dokumentaci

 

S ohledem na skutečnost, že zdravotnická dokumentace pacienta obsahuje (citlivé) osobní údaje, mohou k ní získat přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněné na základě ZZS. Těmito osobami jsou zejména:

 

  • sám pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
  • osoba určená pacientem, jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, pěstoun nebo jiná pečující osoba
  • osoba blízká zemřelému pacientovi

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

  • V případě pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav při přijetí do péče určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu a které mohou případně nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jeho osoby blízké.

(dále jen „oprávněné osoby“)

Do zdravotnické dokumentace pacienta mohou získat přístup podle ZZS i jiné osoby (např. soudní znalci, osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pověřené zdravotními pojišťovnami apod.), a to i bez souhlasu pacienta.

 

 

A) Jak postupovat, pokud chcete nahlédnout do zdravotnické dokumentace a případně si z ní sami pořídit kopie nebo výpisy

Informace ZDE

B) Jak postupovat, pokud chcete, aby Vám kopie (či výpis) zdravotnické dokumentace pořídil poskytovatel zdravotních služeb?

Informace ZDE

C) Podmínky pro přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta ze strany soudů, Policie ČR, soudních znalců, advokátů, komerčních pojišťoven a jiných poskytovatelů zdravotních služeb

Informace ZDE

D) Informace o zpracování osobních údajů

Informace ZDE

 

Přehled jednotlivých formulářů:

 

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace

 

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace jiné osoby (osoby odlišné od žadatele)

 

Čestné prohlášení

 

Souhlas pacienta

 

Sazebník úhrad

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje