387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Jak postupovat, pokud chcete nahlédnout do zdravotnické dokumentace a případně si z ní sami pořídit kopie nebo výpisy

 

Jak a kde si dohodnout nahlížení

Pokud jste osoba oprávněná k nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pacienta, kontaktujte za účelem dohody ohledně termínu a času nahlížení sekretariát příslušného oddělení, tj. oddělení, které vede zdravotnickou dokumentaci, do které si přejete nahlížet. Seznam telefonických kontaktů na jednotlivá oddělení naleznete na odkazu zde.

Kdy Vám bude nahlížení umožněno

Dané oddělení Vám umožní dle dohody s ním nahlédnout do zdravotnické dokumentace, jakmile to bude možné s ohledem na jeho provozní možnosti (u Vašeho nahlížení musí být přítomen pověřený zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb). Nahlížení do zdravotnické dokumentace není vždy možné umožnit v termínu dle Vašeho přání, neboť musí být primárně zajištěn řádný chod oddělení a nesmí dojít k narušení poskytování zdravotních služeb; pokud je to však možné, snažíme se vycházet Vašim přáním maximálně vstříc.

Co je potřeba před nahlížením doložit

Poté, co se v dohodnutém čase a termínu dostavíte na příslušné oddělení, bude potřeba, abyste doložil(a) své oprávnění k nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, případně k pořízení jejích kopií nebo výpisů. Za tím účelem si s sebou vezměte a připravte následující doklady (za účelem usnadnění vyřizování Vaší žádosti využijte, prosím, naše připravené formuláře „Čestné prohlášení“ a „Souhlas pacienta“, pokud je máte na základě níže uvedeného předkládat).

Pokud žádáte o nahlédnutí do vlastní zdravotnické dokumentace

 •  prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace svého nezletilého dítěte

 • prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • osvědčíte svůj vztah k nezletilému dítěti čestným prohlášením s Vaším podpisem; čestné prohlášení bude založeno do zdravotnické dokumentace pacienta

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nezletilého dítěte jako jeho pěstoun nebo jiná pečující osoba

 • prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • doložíte skutečnost, že jste pěstounem nebo jinou osobou, které bylo svěřeno nezletilé dítě do osobní péče rozhodnutím soudu, originálem nebo úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte do osobní péče pěstounovi nebo jiné pečující osobě, ze kterého si náš zaměstnanec pořídí kopii, kterou založí do zdravotnické dokumentace pacienta

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace svého opatrovance

 • prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • doložíte skutečnost, že jste opatrovníkem pacienta originálem nebo úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí o opatrovnictví, ze kterého si náš zaměstnanec pořídí kopii, kterou založí do zdravotnické dokumentace pacienta

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pacienta jako osoba zmocněná/určená pacientem

 • prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • doložíte souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem; souhlas bude založen do zdravotnické dokumentace pacienta; v případě, že jste uveden(a) jako osoba určená pacientem k nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace a k pořizování jejích výpisů nebo kopií v potřebném rozsahu v jeho zdravotnické dokumentaci, nemusíte souhlas pacienta dokládat; tuto skutečnost uvedete našemu zaměstnanci, který ji ověří ze zdravotnické dokumentace pacienta

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace jako osoba blízká pacienta, který při přijetí do péče nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu a které mohou případně nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie

 • prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • osvědčíte skutečnost, že jste osobou blízkou pacienta ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čestným prohlášením s Vaším podpisem; čestné prohlášení bude založeno do zdravotnické dokumentace pacienta

Pokud žádáte o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace jako osoba blízká zemřelého pacienta 

 • prokážete svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • osvědčíte skutečnost, že jste osobou blízkou zemřelého pacienta ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čestným prohlášením s Vaším podpisem; čestné prohlášení bude založeno do zdravotnické dokumentace pacienta

V případě pochybností mohou být vyžadovány další doklady prokazující rozhodné skutečnosti.

Náklady spojené s nahlížením

S nahlížením do zdravotnické dokumentace a pořizováním si jejích výpisů nebo kopií vlastními prostředky na místě není spojena úhrada žádných nákladů. Případné kopie či výpisy ze zdravotnické dokumentace si pořizujete na vlastní náklady.