387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Práva a povinnosti pacientů

 

Práva pacienta

V souladu s ustanovením § 28 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má pacient zejména následující práva:

 1. právo na poskytování zdravotních služeb se svobodným a informovaným souhlasem, právo na informování o zdravotním stavu,
 2. právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě určit, které osobě má být informace podána,
 3. právo předem vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dříve vyslovené přání) pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí,
 4. právo určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů a zda mohou v případech, kdy to umožňuje zákon, vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb; právo vyslovit zákaz poskytovat informace kterékoliv osobě,
 5. právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 6. právo zvolit si poskytovatele a zdravotnické zařízení,
 7. právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby,
 8. právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
 9. právo nezletilého pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává,
 10. právo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a zároveň právo požadovat, aby zákonný zástupce nebyl přítomen, pokud pacient uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává,
 11. právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
 12. právo znát jméno a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
 13. právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 14. právo přijímat návštěvy, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,
 15. právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,
 16. právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb,

Povinnosti pacienta

Pacient je při poskytování zdravotních služeb zejména povinen:

 1. dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 2. řídit se vnitřním řádem,
 3. uhradit cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 4. pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka:
  • o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech,
  • o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli,
  • o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek,
  • o dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 5. nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

RÁDCE PACIENTA - přířučka