387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Postup žádosti o pořízení kopie/výpisu ze zdravotnické dokumentace poskytovatelem zdravotních služeb

Jak a kde požádat o kopie či výpis 

Za účelem usnadnění vyřizování Vaší žádosti využijte, prosím, připravené formuláře, které jsou dostupné v elektronické podobě (k vytištění a vyplnění) níže v textu nebo v písemné podobě (k vyplnění) v budově vedení nemocnice.

Vyplněné formuláře nám můžete doručit

  • osobně do sídla nemocnice (na pokladnu nebo podatelnu nemocnice nacházející se v budově vedení nemocnice, úřední hodiny naleznete ZDE)

nebo

  • zaslat poštou na adresu:
    Nemocnice České Budějovice, a.s.
    kancelář vedení společnosti
    B. Němcové 585/54
    370 01 České Budějovice

Pokud žádáte o kopie vlastní zdravotnické dokumentace, použijte formulář

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace

Pokud žádáte o kopie zdravotnické dokumentace jiné osoby*, použijte formulář

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace jiné osoby (osoby odlišné od žadatele)

*tento formulář použijte tehdy, pokud žádáte o kopie zdravotnické dokumentace jako zákonný zástupce svého nezletilého dítěte, jako pěstoun nebo jiná pečující osoba nezletilého dítěte, jako opatrovník svého opatrovance, jako osoba zmocněná/určená pacientem, jako osoba blízká pacienta, který při přijetí do péče nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu a které mohou případně nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie nebo jako osoba blízká zemřelého pacienta

Co je potřeba k žádosti doložit

Pokud žádáte o kopie vlastní zdravotnické dokumentace, k žádosti není potřeba přiložit žádnou další přílohu. Pokud žádáte o kopie zdravotnické dokumentace jiné osoby, je NEZBYTNÉ k Vaší žádosti přiložit příslušnou přílohu dle tabulky níže:

Pokud o kopie zdravotnické dokumentace žádáte jako Přiložte
Zákonný zástupce pacienta    Čestné prohlášení s Vaším podpisem
Pěstoun nebo jiná pečující osoba   Originál nebo úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí o svěření dítěte do osobní péče pěstounovi nebo jiné pečující osobě
Opatrovník pacienta   Originál nebo úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí o opatrovnictví
Osoba zmocněná/určená pacientem k vyžádání kopií jeho zdravotnické dokumentace   Souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem*
Osoba blízká pacienta, který při přijetí do péče nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu a které mohou případně nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie   Čestné prohlášení s Vaším podpisem
Osoba blízká zemřelému pacientovi  Čestné prohlášení s Vaším podpisem

*Pokud jste ve zdravotnické dokumentaci pacienta, který byl v naší nemocnici hospitalizován, uveden/a jako osoba určená k pořizování kopií jeho zdravotnické dokumentace v potřebném rozsahu, nebude nutné dokládat souhlas pacienta – podrobnosti naleznete ve formuláři „Žádost o kopii zdravotnické dokumentace jiné osoby (odlišné od žadatele)“.

V případě pochybností mohou být vyžadovány další doklady prokazující rozhodné skutečnosti.

Kdy Vám budou kopie poskytnuty

Vaše žádost o kopie zdravotnické dokumentace bude vyřízena v zákonné 30 denní lhůtě. Tato lhůta počne běžet od okamžiku, kdy obdržíme Vaši žádost, která bude úplná a bude obsahovat všechny potřebné náležitosti včetně všech jejích příloh. V případě, že bude nutné Vaši žádost doplnit (včetně doložení příslušné přílohy s potřebnými náležitostmi), počne tato lhůta běžet až od okamžiku, kdy takové doplnění obdržíme.

Pokud bude Vaše žádost neúplná a potřebné náležitosti či přílohy ve lhůtě do 30 dní od výzvy k doplnění učiněné naším zaměstnancem nedoplníte, bude Vaše žádost odložena bez vyřízení.

Jak si kopie můžete převzít

Způsob převzetí kopií zdravotnické dokumentace si zvolíte v žádosti o kopii zdravotnické dokumentace. Kopie zdravotnické dokumentace lze vyzvednout osobně na pokladně nemocnice nacházející se v budově vedení nemocnice v úředních hodinách (o termínu k vyzvednutí budete informováni naším zaměstnancem) nebo mohou být zaslány oprávněné osobě poštou. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou kopie zdravotnické dokumentace zasílány výlučně doporučeně a do vlastních rukou oprávněné osoby.

Úřední hodiny pokladny naleznete ZDE.

Úhrada nákladů spojených s pořízením kopií a jejich případným odesláním

Pokud využijete možnosti požádat o vyhotovení kopií zdravotnické dokumentace poskytovatele zdravotních služeb, jste povinen(na) uhradit poskytovateli zdravotních služeb náklady, které mu s vyřízením Vaší žádosti vzniknou.

Konkrétní způsob úhrady nákladů (v hotovosti či platební kartou při osobním převzetí kopií nebo předem bankovním převodem) zvolíte v žádosti o kopii zdravotnické dokumentace.

V případě potřeby se můžete obrátit v úředních hodinách (po-pá od 10.00-14.00 hod.) také na našeho pracovníka na tel. číslo: 38787 2013 nebo kdykoli na e-mailovou adresu dokumentace@nemcb.cz, který Vám s žádostí o kopie ze zdravotnické dokumentace případně poradí.