387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Historie nemocnice v Českých Budějovicích

První ústav, zajišťující zdravotní a sociální péči místnímu obyvatelstvu, vznikl v Českých Budějovicích už asi padesát let po založení města. Jak město rostlo a získávalo na významu, stávala se organizovaná péče o nemocné či zestárlé v určitém smyslu nutností. Už ve 14. století proto vznikl zárodek pozdější systematizované hospitalizace v Českých Budějovicích.

14. a 15. století: První špitály k hospitalizaci potřebných

První městský špitál (z lat. hospitale, pohostinnost) založil u kostela sv. Václava místní měšťan a sladovník jménem Zachariáš. Tento špitál byl zaopatřovací ústav, díky kterému mohlo město dlouhodobě pečovat o nemajetné nebo zestárlé obyvatele. Špitál stával na Krajinské třídě č. 42–44. První zmínka o jeho existenci se váže k roku 1327, kdy ho král Jan Lucemburský (1296–1346) osvobodil od placení daně a potvrdil Zachariášovu donaci. V dalších letech se místní péče dále rozvíjela.

před r. 1327

Založení špitálu na rohu Krajinské ulice (u Pražské brány).

1359

Dne 24. září začalo špitál spravovat město.

1513–1515

V reakci na morové rány vznikl před Pražskou bránou nový Morový špitál s kostelem Nejsvětější trojice.

 

16. století: První kvalifikovaní lékaři

Účel prvních špitálů byl především sociální, nikoli léčebný. Nemocní raného novověku hledali pomoc spíše u ranhojičů a kořenářů, v případě drobných chirurgických zákroků například u lazebníků. Asistenci osob s lékařským vzděláním lze předpokládat už od konce 14. století. Ovšem teprve počátkem 16. století začala kvalifikovaného lékaře platit přímo městská rada. Lékař pečující o fyzické zdraví, tzv. městský fyzikus, zajišťoval zdravotní péči zaměstnancům radnice, školy a dalším důležitým osobám tehdejší společnosti. Byla mu dovolena i soukromá klientela. Do konce 18. století se na postu českobudějovického městského lékaře vystřídalo téměř dvacet osob s lékařským vzděláním.

18. století: Důmyslnější organizace

Další rozvoj hospitalizační a nemocniční péče přišel s 18. stoletím. Z dnešního hlediska tehdy začínalo moderní období lidstva. Vědecké poznání, zvyšování počtu obyvatelstva, ale také například zvyšování výdajů na armádu, to vše se podílelo na vytváření nové organizace tehdejší společnosti a ovlivňovalo i úroveň lékařské péče.

1770

V dnešní českobudějovické ulici Dr. Stejskala byla postavena vojenská nemocnice. Tento ústav se později stal základem dnešní Nemocnice České Budějovice, a.s.

1781

Založen Ústav pro chudé občany, později rozšířený o poskytování nemocniční péče.

1787

Na rohu Krajinské a Hradební ulice (Krajinská ulice č. p. 285) vznikl chudobinec s nemocnicí.

 

19. století: Rozvoj nemocniční péče

Vesměs poklidné podmínky 19. století dopřávaly rozmachu a zlepšování služeb v mnoha oblastech lidského konání. Nemocniční péče nebyla výjimkou.

1820

Vojenská nemocnice byla z ulice Dr. Stejskala přemístěna na Lidickou třídu, do objektu bývalého hostince (dnes prostory Okresního soudu). Objekt mimo jiné disponoval i rozsáhlou zahradou.

1829

Dne 7. října proběhla dražba bývalé nemocniční budovy č. p. 285. Zisk z dražby byl vložen do majetku nové nemocnice, stojící na č. p. 129.

1862

Ve městě vzniklo významné soukromé sanatorium, známé jako Haasenburg, nebo česky Sanatorium Karla Haase. Budovy bývalého sanatoria jsou dnes součástí Polikliniky Sever v ulici Na Sadech.

1896

Z tohoto roku se dochovala stížnost obyvatel proti existenci pomocné infekční nemocnice na Pražské třídě (tzv. Šmídovna). Ve stejném roce byl založen sanitní oddíl.

1896–1898

Na Lineckém předměstí (v dnešní ulici Boženy Němcové) byla  postavena budova Městského chudobince pro 150 chovanců. Dnes je zde sídlo Krajského úřadu.

 

20. století: Od vojenského špitálu ke Sdružení jihočeských nemocnic

Pokojné 19. století ukončila vřava 20. století. Větší civilizační nároky nicméně přispěly i k hledání lepších medicínských postupů a také k soustředěnějšímu zájmu o celkové blaho pacienta. Rozmach nemocniční péče logicky vedl také k hledání optimálního systému organizace.

1902

V ulici U Tří lvů č. 4 vzniklo Sanatorium Jindřicha Říhy (tzv. Říhárna).

1914–1918

Boje první světové války sice probíhaly daleko od našich hranic, alev týlu bylo nezbytné vybudovat množství provizorních ústavů pečujících o zraněné vojáky. V Českých Budějovicích sloužily pro špitální potřeby Zeměbranecké kasárny arcivévody Rainiera v dnešní ulici Boženy Němcové.

1920

Zeměbranecká kasárna byla přeměněna na stálou vojenskou nemocnici.

1940–1945

Část vojenské nemocnice sloužila jako vojenský lazaret pro raněné vojáky.

1991

Zahájen zkušební provoz letecké záchranné služby.

1995

V prosinci byla v Českých Budějovicích zrušena Vojenská nemocnice.

1996–1997

Areál Vojenské nemocnice byl převeden do užívání města, které v něm zřídilo Okresní nemocnici.

2000

Vzniklo Sdružení jihočeských nemocnic.

2004

Příspěvková organizace Nemocnice České Budějovice se stala akciovou společností. Jediným akcionářem společnosti je Jihočeský kraj.

 

S kompletní historií nemocnice se můžete seznámit v brožuře 100 let českobudějovické nemocnice, vydanou v rámci oslav 3. 3. 2014.
I. díl (do r.  2013) ke stažení ZDE
II. díl (současnost oddělení v roce 2014) ke stažení ZDE