387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Informace o Nemocnici České Budějovice, a.s. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Název Nemocnice České Budějovice, a.s.
2. Důvod a způsob založení

Nemocnice České Budějovice, a.s., je akciovou společností založenou Jihočeským krajem. Nemocnice České Budějovice, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. 11. 2003 pod sp. zn. B 1349.
Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO: 260 68 877
Statutární orgán: představenstvo
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
 
 Předmětem činnosti je:

 • pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených
 • provádení základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí, přičemž veškerý zisk z těchto činností se znovu investuje do primárních činností společnosti
 • uskutečňování vzdělávání podle vzdělávacích programů schválených Ministerstvem zdravotnictví, a to v rozhsahu rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace
 • zajišťování praktické výuky studentů a žáků ve spolupráci s vysokými školami a středními školami zdravotnického zaměření

Předmětem podnikání:

 • poskytování zdravotnických služeb
 • hostinská činnost
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti:
  • provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • velkoobchod a maloobchod
  • skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • ubytovací služby
  • nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • čištění a praní textilu a oděvů
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
3. Organizační struktura

Základní schéma Nemocnice České Budějovice, a.s. zde

Seznam oddělení zde

4. Kontaktní spojení Kontakty - zde 
4.1. Kontaktní poštovní adresa Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54,
370 01 České Budějovice
Česká republika
4.2. Adresa pro osobní návštěvu Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
 370 01 České Budějovice
4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny sekretariátu ředitelství: 8:00 - 15:30
Úřední hodiny POKLADNY A PODATELNY naleznete na odkazu:  
https://www.nemcb.cz/prakticke-informace/oteviraci-doba-pokladny/  

4.4. Telefonní čísla Podatelna: 387 87 2020, 387 87 2021
Sekretariát ředitelství: 387 87 2011
Terminál: 387 87 2626
Oddělení - zde
4.5. Číslo faxu 386 461 941
4.6. Adresa internetové stránky www.nemcb.cz
4.7. Adresa e-podatelny Adresa - zde
ID datové schránky: nv6fc5q
4.8. Další elektronické adresy

Sekretariát - sekretariat@nemcb.cz

Zdravotnická dokumentace:
žádosti fyzických osob (pacient, osoba blízká apod.) -dokumentacefo@nemcb.cz
žádosti právnických osob - dokumentacepo@nemcb.cz

Stížnosti - podnety@nemcb.cz

Agenda spokojenosti pacientů a zaměstanců: Bc. Iva Nováková, MBA, e-mail: novakova.iva@nemcb.cz

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2107918128/2700

6. IČ 26068877
7. DIČ  CZ26068877
CZ699005400 (DPH)
8. Dokumenty  
8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Stanovy akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zakladatelská listina Nemocnice České Budějovice, a.s.

Další dokumenty dostupné - zde

8.2. Rozpočet

Obsah účetních výkazů - viz výroční zprávy - zde 

9. Žádosti o informace Pravidla podání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „InfZ“) – zde
10. Příjem žádostí a dalších podání Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice 
11. Opravné prostředky Opravné prostředky - zde
12. Formuláře Zdravotnická dokumentace, pochvaly, stížnosti - zde
13. Předpisy  
13.1. Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb:
 
Ústavní pořádek
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.
Mezinárodní smlouvy
 • Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m.s. včetně Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb.m.s. 
 • Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.
Zákony
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb.
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky:
 • vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
 • vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).
Výběr dalších obecně závazných právních předpisů:
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
13.2. Vydané právní předpisy Nemocnice České Budějovice, a.s., nevydává žádné právní předpisy.
14. Úhrady za poskytování informací  
14. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník - zde
14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace Žádná usnesení nadřízeného orgánu o stížnosti žadatele proti výši úhrady nebo odměny požadovanými v souvislosti s poskytováním informací nebyla vydána (§16a odst. 7 inf.z.).
15. Licenční smlouvy  
15.1 Vzory licenčních smluv Nemocnice České Budějovice, a.s., nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.
15.2 Výhradní licence Nemocnice České Budějovice, a.s., nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - https://www.nemcb.cz/vyrocni-zpravy-2/

Informace o společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů