387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Historie lékárny

Zásobování českobudějovické nemocnice léky zajišťovaly před druhou světovou válkou střídavě jednotlivé městské lékárny. Za okupace byly zásobováním pověřeny výhradně německé lékárny "U Matky Boží" a "U Bílého orla". Po osvobození byla největší zodpovědnost za zásobování svěřena lékárně se státní správou "U Matky Boží". Postupné rozšiřování českobudějovické nemocnice si vyžádalo i podstatný růst objemu zásobování léky a zdravotnickým materiálem. Brzy tak vyvstala naléhavá nutnost zřízení vlastní ústavní lékárny v areálu nemocnice.

V první etapě byla 1. ledna 1949 uvedena do provozu výdejna léků v 1. poschodí starého interního pavilonu. Výdejna zajišťovala zásobování hromadně vyráběnými léčivými přípravky, požadavky na individuálně připravované léky předávala k přípravě dalším budějovickým lékárnám. Velmi brzy se ukázalo, že tento způsob zásobování je nevyhovující. Zřízení samostatné nemocniční lékárny se ukázalo jako jediné vhodné řešení.

Samostatná lékárna byla otevřena v říjnu 1950 ve třech suterénních místnostech nově zbudovaného infekčního pavilonu. Toto umístění bylo považováno za provizorium a skutečně v letních měsících 1951 došlo k přemístění lékárny do samostatného objektu mezi kožním a gynekologickým pavilonem, kterému se později dostalo přiléhavého názvu „domeček“. Součástí lékárny bylo od roku 1958 oddělení přípravy sterilních léků, které bylo umístěno v suterénu dětského oddělení. Po reorganizaci zdravotnictví v roce 1960 bylo toto oddělení převedeno do Krajského skladu léčiv a zdravotnického materiálu.

Postupem času byly pro lékárnu získány další prostory. Rekonstruovaný „domeček“ se stal centrem přípravy léčiv, sklad HVLP byl umístěn v suterénu gynekologicko-porodnického pavilonu, sklad zdravotnického materiálu v suterénu psychiatrického pavilonu, sklad infuzních roztoků a příprava dialyzačního koncentrátu v dnes již zbouraném lignátu.

V 80. a počátkem 90. let byla lékárna umístěna celkem v sedmi objektech. Bylo jasné, že takto roztříštěný provoz lékárny nemůže splňovat požadavky stále se rozšiřující nemocnice.

Koncem 80. let byl vypracován projektový záměr tzv. lékárenského centra, sestávajícího z lékárny (včetně doposud chybějícího oddělení přípravy sterilních léčiv), z oddělení zdravotnického materiálu, laboratoře pro kontrolu léčiv a z lékárenského oddělení LS KÚNZ. K realizaci tohoto projektu nedošlo díky polistopadovému vývoji. I když základní idea byla správná, nesl projekt znaky socialistické megalomanie. Objekt měl mít 5 pater a téměř 3000 m2 provozní plochy. Byl projektován podle tehdejší typizační směrnice.

V polovině 90. let byl pro lékárnu upraven objekt po bývalých dílnách a statistice. Přestěhovalo se sem oddělení HVLP, výdej pro veřejnost a sklad infuzních roztoků s přípravou dialyzačního koncentrátu. Zásadní problémy, zejména absence oddělení sterilních léků, tím ale vyřešeny nebyly. Proto byla uvítána možnost zbudovat novou ústavní lékárnu v objektu po protetickém oddělení.

Koncem měsíce února 2003 byla uvedena do provozu nová budova nemocniční lékárny. V nové lékárně bylo umístěno oddělení přípravy léků s nově zřízeným pracovištěm pro přípravu sterilních léků a oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků. Výdej léčiv pro veřejnost byl v souladu s koncepcí výstavby nemocnice spolu s pohotovostí umístěn ve vstupním "terminálu".

V roce 2010 bylo v ústavní lékárně uvedeno do provozu nové pracoviště Centrální přípravy cytostatik. Je vybaveno robotem pro automatickou přípravu cytostatik a dvěma izolátory pro manuální přípravu cytostatik. Online propojení s onkologickým oddělením zajišťuje okamžité předání požadavků na přípravu. Kromě onkologického oddělení připravujeme cytostatika pro dětské oddělení a oddělení klinické hematologie.

V říjnu 2014 byly zrekonstruovány a rozšířeny výdejní prostory pro veřejnost lékárny ve vstupním „terminálu“.

Současně bylo v roce 2014 v budově ústavní lékárny nově zřízeno výdejní místo pro veřejnost se vchodem z ulice L. B. Schneidera. Cílem je zlepšit dostupnost lékárenské péče, zpříjemnit prostředí pacienta a nabídnout širší paletu léčiv a volně prodejných přípravků. Konzultační činnost ve vyhrazených prostorách lékárny umožňuje věnovat se rozboru medikace pacienta, hodnotit vliv potravních doplňků a režimových opatření na úspěšnost jeho léčby, vysvětlit a názorně předvést správnou aplikaci předepsaných lékových forem.

Od roku 2015 dochází ke kontinuálnímu rozvoji klinicko-farmaceutické péče poskytované hospitalizovaným pacientům. V témže roce je zahájena příprava parenterální výživy pro potřeby Neonatologického oddělení.

V roce 2016 dochází k navýšení počtu výdejních míst ve veřejné lékárně ve vstupním Terminále.

V roce 2018 dochází k rozšíření prostor laboratoří určených pro přípravu nesterilních lékových forem a modernizaci vybavení laboratoře nákupem technologie Unguator.

Od druhého pololetí roku 2019 v rámci změny organizační struktury Nemocnice České Budějovice, a.s. lékárna zajišťuje přípravu radiofarmak pro Oddělení nukleární medicíny.