387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 04. 2023

Placebo a Nocebo

 
 

Pojem placebo už mnoho z vás slyšelo, ale neméně důležitý, nyní možná i více diskutovaný, je tajemný pojem nocebo. Pojďme se na oba pojmy podívat blíže. 

Nejprve tedy termín placebo. Slovo je odvozeno z latinského slova placeo (líbit se). Z medicínského hlediska se jedná o neúčinnou látku/léčivo nebo léčebný postup, které jsou využívány v rámci léčby pacienta, přičemž pacient vykazuje po podání placeba příznivý léčebný účinek. Příkladů je hodně, například zmírnění bolestí hlavy, odstranění nespavosti, zmírnění psychických obtíží… Je totiž vědecky dokázán takzvaný léčebný efekt placeba, kdy pacient užije přípravek (bez účinné látky) a je mu lékařem sděleno, že tento přípravek může mít určité žádoucí léčivé účinky. U mnoha pacientů (literatura uvádí až 40 %) se tento pozitivní léčivý efekt na danou látku (placebo) dostaví. 

Jak si vysvětlit efekt užití placebo přípravku? Zjednodušeně, po užití placebo přípravku dojde v mozku k sekreci určitých látek (endorfinů) a subjektivně se u pacienta dostaví předpokládaný léčebný efekt, stejný jako kdyby bral účinné léčivo. Dnes také víme, že existují lidé více vnímaví k placebo přípravkům, označovaní jako placebo respondéři, to je oněch 40 % pacientů. Druhou skupinou jsou pak lidé, u kterých se pozitivní efekt placeba nedostaví nebo se dostaví jen v menším rozsahu, ti se označují jako non-respondéři. 

Placebo přípravky jsou také hojně využívány při testování nových léků. Klinické studie jsou namodelovány tak, že pacient buď užívá testovaný léčivý přípravek, nebo placebo a poté se vyhodnocuje, jestli má testovaný lék lepší léčivé účinky než placebo. Pokud se zjistí, že testovaný léčivý přípravek vykazuje stejné léčivé účinky jako placebo, tj. nedostaví se předpokládaný výraznější léčebný efekt, je tento zkoumaný lék vyhodnocen jako neúčinný a nemá smysl pokračovat v dalších fázích klinického hodnocení.  

Opakem placebo efektu je nocebo. Obecně lze říci, že nocebo je placebo s negativními účinky. Význam slova nocebo má dnes širší rozměr a dá se říci, že se jedná o selhání léku, do něhož pacient vkládal velké naděje, nicméně nedostaví se u něj očekávaný léčebný efekt, a naopak se dostaví nežádoucí (vedlejší) účinky Základ slova nocebo pochází z latinského nocere (v překladu zranit, škodit). Pacient užije placebo, tj. lék bez účinné látky, přesto se u něj dostaví nežádoucí účinky, jako kdyby užil lék s aktivní účinnou látkou. O tom, jestli se dostaví efekt placeba či noceba, rozhoduje celá řada faktorů. Například zda je pacientovi lékařem/lékárníkem vysvětleno, jak lék užívat a jaké může mít vedlejší (nežádoucí) účinky. Důležité také je, aby byl pacient přiměřeně informován o léku, který bude užívat, a rozuměl, co je mu sdělováno. Zdravotník by měl jednat klidně a věrohodně. Nocebo efekt může být posílen, pokud je zdravotník vyčerpán, je nejistý, příliš spěchá nebo není schopen pacientovi srozumitelně vysvětlit danou problematiku užití léku či léčebný postup. Nocebo efekt se v současné době dostává do popředí také v situacích, kdy pacienti více čtou příbalové informace k lékům, které užívají. V příbalové informaci (PIL – patient information leaflet) jsou nejčastější nežádoucí účinky léků vypsány. Lidé navíc mají možnost si veškeré informace najít na internetu, kde je ne vždy vše dobře vysvětleno (a ke všemu často ordinuje doktor Google). Velkou roli u placebo/nocebo efektu hraje psychické nastavení pacienta. Nocebo/placebo léčebný efekt je častěji pozorován u žen. 

Mysl ovlivňuje celé naše tělo, což platí i při léčbě onemocnění. Ukázkovým příkladem nocebo efektu je všeobecně známý Syndrom bílého pláště, při němž pacienti dosahují vyšších hodnot krevního tlaku (TK) poté, co je jim tlak změřen zdravotnickým personálem, který většinou nosí bílé oblečení. I u tohoto fenoménu výzkum pokročil a dnes víme, že pacienti, kteří vykazují vyšší hodnoty TK po změření ve zdravotnickém zařízení, mohou být později skutečně ohroženi hypertenzí. 

Dalším příkladem nocebo efektu jsou nežádoucí účinky po očkování proti covid-19. Ty byly předmětem studie prováděné na dobrovolnících, kteří byli s cílem studie seznámeni. V rámci studie byla pacientům podána vakcína proti onemocnění covid-19. Studie byla placebem kontrolovaná, to znamená, že pacienti buď mohli dostat injekci s vakcínou, nebo jim byla aplikována pouze injekce s obsahem vody s běžnými minerály (placebo). Studie byla zaslepená, to znamená, že pacient ani lékař nevěděli, zda byla aplikována účinná vakcína, či neškodný roztok. Přesto se u pacientů, kterým bylo podáno placebo, dostavily nežádoucí účinky ve stejné míře jako ve skupině, která dostala účinnou vakcínu. I zde tedy nocebo efekt zapůsobil. 

Je třeba znovu zdůraznit, jak nesmírně důležité je, jaké informace pacient od lékařů a dalších zdravotníků dostává a jak jsou tyto informace pacientem pochopeny. Je tedy možno říci, že o tom, jestli se dostaví nocebo efekt, mimo jiné rozhoduje správná komunikace – na to bychom se měli při komunikaci s pacientem zaměřit. 

Pokud přesto pacient odchází od lékaře s pocitem, že zcela nerozumí jak a proč má dané léky brát, má možnost využít lékové poradenství. Jedná se o bezplatnou službu, která je po předchozí domluvě realizována v nemocniční lékárně (v její veřejné části). Je nutné si telefonicky domluvit konzultaci a dále je nezbytné předem zaslat seznam všech užívaných léků včetně potravních doplňků. Kolegové kliničtí farmaceuti si musí předem projít celou lékovou anamnézu pacienta (tzn. připravit se na pacienta) a poté mu mohou zodpovědět veškeré jeho dotazy týkající se užívaných léků. 

PharmDr. Barbora Vařejková
Lékárna