387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 09. 2020

Prim. MUDr. Jiří Haniš: Naše Kardiologické oddělení je dnes respektovaným pracovištěm jak mezi pacienty, tak u odborné veřejnosti

Rozhovor s nastupujícím primářem Kardiologického oddělení MUDr. Jiřím Hanišem - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

Kardiologické oddělení má od letošního července nového primáře. Stal se jím prim. MUDr. Jiří Haniš, kterého si blíže představíme v rozhovoru.

Pane primáři, jste původem z Hradce Králové. Co vás přivedlo do Českých Budějovic?

 

Prim. MUDr. Jiří Haniš. _ Foto_ Jan Luxík jpg.jpg (17.97 MB)

 

Po studiích LF UK v Hradci Králové, která jsem ukončil v roce 1995, jsme s manželkou, jež je původem z jižních Čech, hledali práci. Chtěli jsme pracovat ve stejné nemocnici a tato příležitost se nám naskytla zde, v Českých Budějovicích. Svou lékařskou kariéru jsem zahájil na 2. interním oddělení, a to pod vedením primáře MUDr. Zdeňka Štěpánka, CSc. Měl jsem velké štěstí, že jsem svá učednická léta mohl prožít pod vedením zástupce a posléze primáře oddělení MUDr. Pavla Havránka. 

Na jaké stanici 2. interního oddělení jste začínal?

Nastoupil jsem na stanici, která byla zaměřena především na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Postupně jsem se specializoval na angiologii, ale samozřejmě jsem přišel do kontaktu s celou škálou interních diagnóz, tehdy se jednalo o interní oddělení s neselektovaným příjmem. Na konci roku 2002 jsem dostal nabídku od vedoucího arytmologa MUDr. Pavla Strejce k přestupu na Kardiologické oddělení, bylo to záhy po úmrtí arytmologa MUDr. Oty Ernsta. Po krátkém váhání jsem nabídku přijal a poměrně zásadně změnil svoji specializaci.

V roce 2003 jste tedy odešel na nově vzniklé Kardiologické oddělení…

Ano. Začínal jsem na novém pracovišti pod vedením pana primáře MUDr. Františka Touška, FESC. Ihned po nástupu jsem se musel intenzivně vzdělávat v novém oboru. Rovněž jsem změnil své atestační směrování ze všeobecné interny na kardiologii. Postupně jsem pronikal do tajů arytmologie, která pro mne byla do té doby neprobádanou oblastí a v naší nemocnici byla zpočátku omezena prakticky pouze na léčbu kardiostimulační. Absolvoval jsem odborné stáže na I. interní klinice FN v Hradci Králové se zaměřením na implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů defibrilátorů, stáže se zaměřením na katétrovou léčbu arytmií na Klinice kardiologie IKEM (školitel prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC) nebo dlouhodobou stáž na Kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce, tehdy pod vedením doc. MUDr. Petra Neužila, CSc., prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., FESC, FACC, MBA, a MUDr. Lucie Šedivé, Ph.D. S paní doktorkou Šedivou jsme v roce 2005 zahájili první „konvenční“ radiofrekvenční katétrové ablace v Českých Budějovicích.

Jaký okamžik byl pro vaše arytmologické pracoviště tím nejzásadnějším?

Určitě se jedná o moment, kdy bylo naše centrum schváleno odbornou společností. Následně jsme obdrželi příslib úhrad výkonů zdravotními pojišťovnami. Po příchodu mého kolegy prof. MUDr. Mgr. Alana Bulavy, Ph.D., z FN Olomouc byl za značné podpory vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., vybudován elektrofyziologický sál. 1. ledna 2008 jsme tedy zahájili komplexní arytmologický program zahrnující implantace všech typů implantabilních přístrojů a katétrové ablace celého spektra arytmií. Jsem přesvědčen, že jsme se záhy zařadili mezi renomovaná arytmologická pracoviště. Patří za to dík Alanovi a dále všem spolupracovníkům arytmologické skupiny.

V čem přesně ovlivnila existence arytmologického pracoviště chod Kardiologického oddělení?

Arytmologický program samozřejmě ovlivnil chod celého oddělení, protože došlo k nárůstu hospitalizovaných i ambulantních pacientů, aniž by došlo k navýšení lůžkové kapacity oddělení. Touto cestou bych rád poděkoval všem pracovníkům kardiologie, protože i oni mají na tomto úspěchu zásluhu. Na Kardiologickém oddělení máme samozřejmě i další vzájemně kooperující pracoviště: pod vedením ředitele kardiocentra MUDr. Ladislava Pešla katetrizační laboratoř, kde se provádějí koronární i nekoronární intervenční výkony (koronarografická vyšetření, PCI s implantacemi stentů, uzávěry strukturálních defektů mezisíňové přepážky, program TAVI katetrizační implantace aortální chlopně, implantace stentgraftů do hrudní aorty a další). Nezbytnou součástí oddělení je také echokardiografická laboratoř a laboratoř funkční diagnostiky. Dalšími týmy jsou lékaři a sestry koronární jednotky, stanice intermediální péče a standardní lůžkové stanice. V neposlední řadě jsou součástí oddělení akutní a odborné ambulance.

Kolika lůžky vaše oddělení disponuje?

Máme 14 lůžek intenzivní péče a 51 standardních lůžek. Na tomto lůžkovém fondu míváme roční obrat téměř 6 000 hospitalizovaných nemocných a v ambulantním sektoru kolem 30 000 pacientů.

Primariát jste k 1. červenci letošního roku převzal od prim. MUDr. Františka Touška, FESC. V jaké kondici se oddělení nachází?

Chtěl bych touto cestou Františkovi poděkovat za předání stabilizovaného oddělení, které spolu s Kardiochirurgickým oddělením tvoří centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče. Takových je v České republice pouze dvanáct. Naše oddělení je dnes respektovaným pracovištěm jak mezi pacienty, tak u odborné veřejnosti. Děkuji Františkovi za naši bezproblémovou spolupráci, za jeho životní nadhled, rozvahu a optimismus. Chtěl bych také zdůraznit, že za jeho působení složilo úspěšně atestaci z kardiologie 26 lékařů. František na našem oddělení zůstává pracovat na zkrácený úvazek. Bude provádět echokardiografická vyšetření, věnovat se výuce mediků i postgraduálních studentů a předávat své mnohaleté zkušenosti.

Kardiologické oddělení pořádá již mnoho let kongres Den jihočeského Kardiocentra. Uskuteční se i letos?

Den jihočeského Kardiocentra je pořádán již od roku 2003. Jeho duchovním otcem a hlavním pořadatelem je již zmiňovaný emeritní primář Toušek. Letošní ročník byl z důvodu infekce COVID-19 na jaře zrušen. Jsem rád, že se nám podařilo stanovit nový termín, akci uspořádáme 22. října. V poslední době probíhají veškeré vzdělávací a odborné akce výhradně formou on-line přenosů, domnívám se však, že tradiční forma je daleko intenzivnější a přínosnější. I pro tento ročník se Františkovi podařilo jako přednášející zajistit přední české kardiology a kardiochirurgy. Součástí sympozia jsou samozřejmě i prezentace výsledků činnosti našeho Kardiocentra. Na významu nabývá i sekce mladých lékařů z celého Jihočeského kraje. Letošní ročník je tematicky věnovaný 20. výročí první operace srdce v Českých Budějovicích. Tímto srdečně zvu všechny zájemce do tradičního místa pořádání akce v Townshend International School v Hluboké nad Vltavou.

Jaké jsou vaše nejbližší plány a vize?

V mé nové pozici bych se rád, kromě pokračování práce na arytmologických sálech, zaměřil na koordinaci jednotlivých podspecializací našeho oddělení. Naše mladé lékařky a lékaře chci ve spolupráci s prof. MUDr. Mgr. Alanem Bulavou, Ph.D., podporovat v jejich vzdělávacích programech, stážích a celkovém profesním růstu. Podstatná je také spolupráce s naším partnerským pracovištěm v Kardiocentru, Kardiochirurgickým oddělením, se kterým jsme samozřejmě intenzivně provázáni. Řada výkonů probíhá v těsné spolupráci obou oddělení. Rád bych také na oddělení přivítal nové kolegy, kteří budou pro kardiologii zapáleni. Náš obor je náročný na čas, obnáší to i určité oběti, větší dávka zájmu a nadšení je zapotřebí :)

Přicházíte na vašem oddělení do kontaktu s mediky?

Ano. Jsme akreditované pracoviště pro výuku. Přichází k nám tedy jak medici, tak postgraduální studenti, kteří se chystají na atestaci z kardiologie.

Vaším zástupcem byl jmenován MUDr. Martin Vácha…

Pan doktor doposud působil jako vedoucí stanice intermediální péče. Je to zkušený kardiolog a klinik. Věřím, že naše kvalitní spolupráce bude ku prospěchu celého oddělení. Musím také zmínit, že se těším na pokračování spolupráce s ostatními odděleními naší nemocnice, bez kterých se neobejdeme. Naopak nabízím pokračování kooperace navenek – jsme velmi provázáni s Interním oddělením a Oddělením urgentního příjmu. Nedílnou součástí naší práce je spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje a ostatními kardiologickými a interními odděleními Jihočeského kraje a kraje Vysočina a v neposlední řadě s ambulantními kardiology, internisty a praktickými lékaři, a to nejen z našeho kraje.

Máte nějaké přání týkající se blízké budoucnosti vašeho oddělení?

I přes to, že současná medicína zvládne za pomoci nejnovějších technologií úspěšně vyléčit onemocnění, u kterých to před lety nebylo možné, má samozřejmě své limity. Domnívám se, že je nutno brát v úvahu celkový stav nemocného i jeho přání. Je důležité jednat s nemocným partnersky a dobře komunikovat s rodinou pacienta. Přál bych si, aby naše oddělení bylo k nemocným přátelské, aby u nás kromě vysoce efektivní a nejmodernější léčby pacienti nacházeli lidský přístup a profesionální tým zajišťující jejich spokojenost.

V prosinci čeká vaše oddělení přestavba. Jaké novinky to přinese?

Katetrizační laboratoř a arytmologický sál obdrží nový RTG přístroj, takže opět posuneme úroveň přístrojového vybavení našeho pracoviště výš. Mezi vaše koníčky patří sport. Pořádáte ještě známý Kardioběh? Ano. (úsměv) S kolegy z kardiologie se snažíme minimálně jednou týdně ráno před prací vyběhnout a udělat 3,5 km dlouhý okruh. Spolu s kolegy z dalších jihočeských nemocnic se účastníme také závodu Vltava Run, tímto děkujeme naší nemocnici za podporu. Mezi mé další koníčky patří chataření, cestování s rodinou, lyžování, horská turistika a také hudba.

Rozhovor vedla
Bc. Iva Nováková, MBA
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů