387 87 11 11
Víc než nemocnice.
30. 04. 2023

Jsem rád, že českobudějovická nemocnice je autonomní a prosperující společností

Rozhovor s předsedou dozorčí rady RNDr. Janem Zahradníkem - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

 
 

Předseda dozorčí rady RNDr. Jan Zahradník je s českobudějovickou nemocnicí úzce spjat již dlouhou řadu let. Jako hejtman Jihočeského kraje stál před dvaceti lety u procesu transformace nemocnice na akciovou společnost. 

RNDr. Jan Zahradník_3253 (kopie).jpg (3.61 MB)

Pane předsedo, jak hodnotíte své opětovné působení v dozorčí radě a rozvoj nemocnice?  

V dozorčí radě jsem působil takřka dvacet let, takže jsem rozvoj nemocnice sledoval zblízka. Když jsem se v roce 2021 po tříleté pauze do dozorčí rady vrátil, nebyl jsem ničím překvapen. 

Od svého předchůdce Ing. Jiřího Bočka, zkušeného manažera a ekonoma, který dlouhá léta velmi úspěšně vedl Budějovický Budvar, n.p., jsem dostal řadu cenných rad, ze kterých čerpám dodnes. 

Dozorčí rada funguje jako celek velice dobře. Šest členů je zvoleno krajským zastupitelstvem a tři členy volí zaměstnanci nemocnice. Jednání rady se vždy nesou ve velmi profesionálním a konstruktivním duchu. To je věc, která mne velmi těší. 

Oceňuji, že se každého jednání účastní i generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů MUDr. Jaroslav Novák, MBA, a ředitel ekonomického úseku Ing. Petr Klíma, MBA, kteří nám vždy zodpoví veškeré naše dotazy. 

Jakými tématy se v uplynulých dvou letech dozorčí rada zabývala? 

Hlavním tématem byl covid-19. Naše nemocnice se s celou situací vyrovnala velmi kvalifikovaně. Vše se vždy řešilo s velkým klidem a přehledem, přičemž rozhodnutí vycházela z podložených dat. Za to si všichni zaměstnanci nemocnice zaslouží velké poděkování. 

Dalším velkým tématem je realizace výstavby a dostavby pavilonu CH. Vedení pro nás zorganizovalo exkurzi již dokončované stavby centrálních operačních sálů a sterilizace. Je obdivuhodné, co vše se podařilo vybudovat. Vždy jsem byl fascinován neomylnou prací sester, které se staraly o instrumentárium na operačních sálech. Nyní je část tohoto procesu zautomatizovaná. Špičkové zařízení však i nadále potřebuje špičkový personál a naopak. 

Aktuálně intenzivně sledujeme druhou etapu výstavby pavilonu CH a postupný přesun oddělení z dolního do horního areálu, který by měl být dokončen na jaře roku 2025. 

V dohledné době stavbu opět navštívíme spolu s vedoucím Oddělení stavebních investic  
Ing. Františkem Bostlem, abychom se seznámili s jejím průběhem. Součástí této etapy je i převod dolního areálu do správy Jihočeského kraje. Spolu s managementem nemocnice jsme se seznámili se současným stavem dolního areálu a také s plány jeho postupného přesunu do areálu horního. 

Po detailním prostudování veškerých podkladů dozorčí rada vyčlenění tohoto majetku a jeho následný převod na Jihočeský kraj jednohlasně přijala. Převod byl rovněž schválen Finančním výborem Jihočeského kraje. Zásadním krokem bude červnové zasedání krajského zastupitelstva, které se bude tímto bodem také zabývat. 

V roce 2025 bude tedy Nemocnice České Budějovice, a.s., disponovat „jen“ jedním areálem.  

Musím říct, že s touto ideou plně souzním. Až bude výstavba dokončena, bude nemocnice jedním z nejlepších pracovišť v České republice. Nejsme fakultní nemocnicí, která má za zády státní aparát. Naši nemocnici vlastní kraj a mne těší, s jakým zájmem se o ni stará. V čele kraje nyní stojí hejtman MUDr. Martin Kuba, který má pro naši nemocnici velké pochopení a výrazně ji podporuje. Za to jsem velmi rád. Nemocnice je výkladní skříní kraje, kam vždy míří kroky významných návštěv včetně prezidentů. 

Jaké další ukazatele či faktory dozorčí rada sleduje? 

Dozorčí rada sleduje vývoj hospodaření, systém financování a realizaci investičních záměrů. Nemocnice hospodaří s obrovským objemem prostředků – ročně jde o více než šest miliard korun. 

Věnujeme se také odměňování zaměstnanců či náboru nedostatkových profesí. Po podrobném prostudování změn v kolektivní smlouvě mohu říct, že v porovnání s jinými nemocnicemi nabízíme velmi dobré mzdové podmínky. A doufám, že tomu tak bude i do budoucna. 

Hlavním „pokladem“ nemocnice jsou pak samozřejmě zaměstnanci. Kvalita lidí podmiňuje kvalitu nemocnice. Důležitá je nejen odbornost, ale i lidskost. Pacienti, kteří sem přicházejí, se často nenachází v dobrém tělesném či duševním stavu a potřebují vlídný přístup. Jsem si jist, že toho se jim v naší nemocnici vždy dostane. 

Rada se vedle výše uvedeného zabývala také systémem hodnocení kvality poskytované péče, řešením stížností, řízením kybernetické bezpečnosti, možnostmi datového propojení nemocnic a krizovým řízením v oblasti energetiky. 

Před dvaceti lety jste jako hejtman Jihočeského kraje řídil proces transformace nemocnice  
z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Jak na tyto události vzpomínáte? 

Když jsme tento přerod před dvaceti lety nastartovali, naším přáním bylo, aby byla nemocnice úspěšná. Převod nemocnic ze správy státu do správy kraje tehdy provázely značné obavy. Ostatní krajské nemocnice se v té době potýkaly s finančními problémy a jejich dluhy tak přecházely na kraje. V Asociaci krajů České republiky se vedly diskuze, jak od státu získat peníze na oddlužení nemocnic. Jihočeský kraj takové problémy naštěstí neměl. Velkou výhodou bylo, že se ještě před vznikem krajů odehrála optimalizace systému nemocnic. V každém okrese tak byla pouze jedna nemocnice. 

V době transformace řídil nemocnici MUDr. Jiří Bouzek, MBA. Na pana ředitele vzpomínám s velkou vděčností, byl to muž na svém místě. Pokud si správně vzpomínám, idea nemocnice jako plnohodnotné akciové společnosti, která nebude jen schránkou vykonávající zdravotnické služby, ale která bude kompletně vlastnit veškeré nemovitosti, vzešla právě od něj. Jeho nástupce  
MUDr. Břetislav Shon pak v započatém díle úspěšně pokračoval. 

Všechny jihočeské nemocnice jsou akciovými společnostmi, které zastřešuje servisní organizace Jihočeské nemocnice, a.s. Jak tento systém hodnotíte? 

Plánovali jsme, že se z akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., stane „matka“ – společnost řízená zástupci kraje, která bude držet akcie všech jihočeských nemocnic. Od této myšlenky bylo ale nakonec upuštěno. Dnes vidíme, že to bylo dobře. Na příkladech z jiných krajů v rámci České republiky vidíme, že holdingové struktury nefungují uspokojivě, protože do nich zasahuje politika. 

Jsem tedy velmi rád za autonomii a prosperitu našich nemocnic. Všechny hrají v systému zdravotní péče důležitou roli, a navíc se často umísťují na předních místech v celorepublikových hodnoceních kvality a bezpečí poskytované péče. 

Rozhovor vedla:
Bc. Iva Nováková, MBA
ředitelka úseku komunikace a péče o zaměstnance