387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 03. 2020

Jsem hrdá, že jsem mohla být u tak významné události

Rozhovor s primářkou Rehabilitačního oddělení MUDr. Janou Holickou u příležitosti otevření pavilonu T - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

V horním areálu českobudějovické nemocnice byl 25. února slavnostně otevřen nový pavilon T, jehož součástí je i lůžková část Rehabilitačního oddělení. Díky tomu mají pacienti možnost využívat moderních rehabilitačních metod v komfortním a příjemném prostředí. Podrobněji představí veškeré změny prim. MUDr. Jana Holická.

 

prim. MUDr. Jana Holická _ Foto_ Jan Luxík.jpg (2.24 MB)prim. MUDr. Jana Holická

 

Paní primářko, jaké jsou vaše dojmy po prvních týdnech provozu v novém pavilonu a jak na nové prostory reagují pacienti? 

Ty opravdu první dny po přestěhování byly hektické. Dokončovali jsme stěhování veškerého „zázemí“, současně probíhalo třídění, archivace, úklid… Zvykali jsme si na novou dispozici pracovišť, na nová logistická řešení a systémy elektronického zabezpečení. Pacienti jsou velmi spokojení. Rychle si oblíbili vzdušné, prosvětlené a prostorné pokoje s integrovaným hygienickým zázemím, které jim poskytuje pocit potřebného soukromí a nově i komfortu. Chválí i barevné ladění jednotlivých stanic. Skvělý dojem dotváří velká francouzská okna s příjemným výhledem na klidnou zástavbu v sousedství nemocnice. Z nejvyššího patra se nabízí panoramatický pohled na Blanský les a rozhlednu Kleť.

Nyní i u mě převládá jednoznačně pocit uspokojení, radosti a hrdosti z toho, že právě já jsem mohla být u této významné události. Vždyť nová budova pro Rehabilitační oddělení byla přislíbena již před 40 lety, kdy byl vůbec poprvé zahájen provoz lůžkové rehabilitace v českobudějovické nemocnici pod vedením primáře Lubomíra Štolby.

Nový pavilon je velice moderní. Jaké změny pacienty tam čekají?

Oddělení získalo moderní, prostorné, bezbariérové zázemí pro pacienty i personál. Základem lůžkového oddělení jsou identicky uspořádané stanice ve dvou patrech s dvoulůžkovými pokoji, s již zmiňovaným bezbariérovým integrovaným sociálním zázemím. Mobilní pacienti mohou k regeneraci využívat posezení na balkoně, který je součástí všech pokojů. Každá stanice disponuje velkou tělocvičnou a dvěma individuálními cvičebnami. Vzdušná tělocvična s půlkruhovým půdorysem je vybavena novými elektricky polohovatelnými lehátky. V horkých dnech usnadní kinezioterapii klimatizace, nově lze využít audiotechniku pro cvičení či relaxaci. Individuální cvičebny jsou využívány pro specifické kineziometody – např. Vojtovu reflexní terapii, kraniosakrální terapii…

V novém pavilonu bylo zmodernizováno a rozšířeno pracoviště ergoterapie. Ergoterapie podporuje nácvik samostatnosti a sebeobslužnosti nemocných. Nacvičují se personální činnosti – osobní hygiena, použití WC, oblékání, schopnost najíst se sám a také instrumentální činnosti – vaření, uklízení… Byla zřízena i kuchyňská linka s funkčními, moderními elektrospotřebiči, uzpůsobená i pro pacienty na vozíku. Součástí vybavení ergoterapie je i improvizovaná koupelna pro nácvik přesunů a hygienických dovedností.

Nově bylo vytvořeno moderně vybavené pracoviště klinického logopeda s polohovacím lůžkem pro orofaciální stimulaci a pomůckami pro muzikoterapii.

Lůžkový pavilon je propojen nově vybudovaným koridorem s původním pavilonem R pro ambulantní rehabilitační péči. Koridor umožní lůžkovým pacientům komfortní přesun např. na vodoléčbu. Spojovací chodba bude navíc využita i pro nácvik chůze. Závěsné zařízení Roomer se použije pro asistovaný nácvik chůze v závěsu u pacientů s poruchou vertikalizace, chůze a rovnováhy. Senzomotorický chodník, významně pomůže jako imitace pro nácvik chůze v terénu a pro proprioceptivní stimulaci.

Disponujete lůžkovým oddělením, ale váš záběr je mnohem širší, poskytujete péči i pacientům na jiných oddělení. Představte nám, prosím, vaše oddělení.

Rehabilitační oddělení poskytuje komplexní včasnou rehabilitaci jednak v rámci vlastního lůžkového oddělení, tj. lůžkovou léčebně rehabilitační péči pro 44 pacientů. Na ostatních lůžkách všech oddělení zajišťuje dle potřeby rehabilitaci celkem 30 fyzioterapeutů z našeho oddělení. Kromě této péče poskytujeme ještě ambulantní rehabilitaci. Ambulantní provoz zahrnuje vedle ambulance léčebné rehabilitace i další specializované ambulance, mezi něž patří ambulance lymfologická, posturálních vad, ambulance ucelené – koordinované rehabilitace, ambulance spasticity. Pro některé z těchto pracovišť jsou spádovou oblastí celé jižní Čechy.

Na péči o pacienty našeho oddělení se podílí mutlidisciplinární tým, který tvoří lékař, ošetřovatelský personál, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped, klinický psycholog, sociální pracovník. Jednotliví členové týmu využívají specifické diagnosticko‑terapeutické postupy k aktivizaci pacienta dle typu jeho postižení (disability) a zároveň navzájem spolupracují. Společným cílem týmu je co nejefektivnější obnovení poškozených funkcí. Velký podíl péče u těžce hybně a kognitivně postižených pacientů zajišťuje ošetřovatelský personál, který využívá zásad rehabilitačního ošetřování a dále celý tým spolupracuje v rámci konceptu bazální stimulace.

Fyzioterapeut využívá specifické neurofyziologické postupy (Bobath koncept, PNF, Vojtova reflexní lokomoce), funkční trénink, kognitivní terapii, feedback terapii. V současné době jsou preferovány přístupy zaměřené na intenzivní fyzickou aktivitu a kombinaci více přístupů.

Ergoterapeut provádí testing, nácvik soběstačnosti v denních aktivitách, nácvik funkční motoriky ruky, orofaciálních funkcí, kognitivní terapii, výběr a používání kompenzačních pomůcek. Klinický psycholog provádí neuropsychologickou diagnostiku, poskytuje edukaci a podpůrnou psychoterapii pacientům a jejich rodinným příslušníkům.

Klinický logoped se věnuje pacientům s neurogenními poruchami komunikace a polykání.

Vaši pacienti k vám přicházejí z různých oddělení. Jaké jsou jejich nejčastější diagnózy, co vše jejich léčba zahrnuje, jaká je délka hospitalizace a co je primárním cílem léčby?

Skladba našich pacientů je různorodá. Tradičně tvoří naši klientelu pacienti ortopedičtí, traumatologičtí, neurochirurgičtí tzn. po operacích a úrazech pohybového aparátu. Léčebně rehabilitační péče na našem lůžkovém oddělení většinou bezprostředně navazuje na intenzivní péči výše jmenovaných akutních oborů. V posledních letech se pak v souvislosti s celosvětovým trendem rozšiřujeme postupy komplexní neurorehabilitace pro pacienty po cévní mozkové příhodě a získaném poškození mozku.

Na Rehabilitačním oddělení je hospitalizováno přibližně 850 pacientů ročně s průměrnou dobou hospitalizace 14 dnů.

Cíle léčby se odvíjejí od věku pacienta a tíže disability. U pacientů v produktivním věku je v ideálním případě cílem léčby návrat do pracovního procesu. U pacientů limitovaných následky základního onemocnění či věkem je cílem léčby co nejvyšší soběstačnost a sebeobsluha v běžných denních aktivitách.

Kdy vaše práce končí, je to propuštěním pacienta, poskytujete pak ambulantní péči, vrací se k vám doléčení, dochází do dalších zařízení?

Potřeba intenzity péče a samozřejmě délky rehabilitace je vždy individuální a odvíjí se od specifických funkčních deficitů a handicapů každého pacienta. S propuštěním pacienta zpravidla rehabilitační péče nekončí. Pacient odchází z Rehabilitačního oddělení edukován a instruován v autoterapii v domácím prostředí, vybaven kompenzačními pomůckami. Dle potřeby zajišťujeme pokračování rehabilitační léčby na našem ambulantním pracovišti nebo ve spádu. U pacientů s periferním neurogenním postižením, po polytraumatech, po CMP a získaném poškození mozku je indikována následná rehabilitační péče. Tato lůžka v Jihočeském kraji chybí, proto oceňujeme spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby. V ambulanci pro ucelenou rehabilitaci a v ambulanci spasticity jsou dispenzarizovaní pacienti, u nichž usilujeme o udržení funkčních schopností a o zpomalení progrese onemocnění. U těchto pacientů dle našich kapacitních možností a spolupráce pacienta opakujeme ambulantní či lůžkovou rehabilitaci.

Náročné období stěhování za vámi. Jaké jsou vaše další plány?

Plány? Právě jsme se přestěhovali do pavilonu ještě vonícího novotou. Disponujeme moderním přístrojovým vybavením, včetně sofistikovaných přístrojů pro roboticky asistovanou rehabilitaci. Na léčbě se podílí vzdělaný erudovaný tým pracovníků, jejichž empatie a vlídnost dotváří správnou atmosféru pro proces uzdravování našich pacientů. Mým plánem je pokračování tohoto úspěšného trendu s dobrým fungováním našeho oddělení, se spokojenými pacienty a zaměstnanci. K prioritám i nadále patří rozvoj neurorehabilitačních přístupů.

Rozhovor vedla
Bc. Iva Nováková, MBA
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů