387 87 11 11
Víc než nemocnice.
31. 03. 2021

Centrální sterilizace bude zajišťovat komplexní služby pro operační sály i všechna oddělení

Rozhovor s vrchní sestrou Centrálních operačních sálů Danou Zabranskou - celý zpravodaj si můžete přečíst zde

Nemocnice České Budějovice, a.s., aktuálně pracuje na nejambicióznějším projektu posledních desetiletí. Jedná se o výstavbu Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace (COSS). Na budoucí fungování nově vznikajícího pracoviště Centrální sterilizace (CST) i výhody, které přinese pacientům a celé nemocnici jsme se ptali jeho vrchní sestry Dany Zabranské.

 

Snímek obrazovky 2023-07-28 084540.png (422 KB)

 

Práce na COSS je vysoce specializovaná. Proč jste se pro ni rozhodla? 

Jako perioperační sestru mě vždy zajímala problematika prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, zvláště pak infekcí v místě chirurgického výkonu. Proto, když jsem na jaře roku 2019 dostala nabídku od manažerky Centrálních operačních sálů Bc. Soni Brejškové ke studiu certifikovaného kurzu Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních, nadšeně jsem ji přijala. A když jsem dostala nabídku na pozici vrchní sestry nově vznikajícího pracoviště CST, přijala jsem ji jako jedinečnou možnost podílet se na tvorbě něčeho zcela nového. Věřím, že přispěji svými znalostmi, schopnostmi a pracovním nasazením k rozjezdu nového pracoviště.

Z pozice vrchní sestry se jistě musíte stále vzdělávat a sledovat nejnovější „trendy“ v oboru...

Ano. Jsem členkou České společnosti pro sterilizaci a každoročně se účastním kongresů pořádaných touto společností a dalších kongresů zaměřených na prevenci a kontrolu infekcí. Pravidelně sleduji novinky v této oblasti na stránkách WHO, CDC, ECDC, SNEH.

Pacient při pobytu ve zdravotnickém zařízení očekává bezpečnou péči s použitím sterilních zdravotnických prostředků. Můžete našim čtenářům popsat budoucí fungování Centrální sterilizace?

Pracoviště CST zajistí komplexní služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Svými úkoly a zaměřením se zařadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a bude představovat jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Zabezpečí odborné hygienické výkony (komplexní předsterilizační přípravu, sterilizaci vysokoteplotní i nízkoteplotní), kde výsledkem je sterilní zdravotnický prostředek. Technologické postupy předsterilizační přípravy a sterilizace zajistíme moderními přístroji v souladu s českou, respektive evropskou, legislativou. Veškeré procesy zde budou monitorovány pomocí informačního systému.

Naše činnost bude především úzce spjata s operativou Centrálních operačních sálů, a sice prostřednictvím informačního systému. Ten umožní okamžité zabezpečení sterilního materiálu a instrumentária k plánovaným i akutním výkonům v nepřetržitém režimu. Pracoviště CST bude spolupracovat také s komplexem lůžkových a ambulantních složek Nemocnice České Budějovice, a.s., v rámci plynulého zásobování sterilním materiálem.

Mohla byste nám představit dílčí činnosti pracoviště CST?

Mezi běžné úkony, které budou na novém pracovišti CST prováděny patří dezinfekce, mechanická očista, speciální ošetření zdravotnických prostředků v mycích automatech, kompletování operačního instrumentária do souprav a setů či balení zdravotnických prostředků do sterilizačních obalů. Samozřejmě také samotná sterilizace. Ať už vlhkým teplem, párou nebo sterilizace plazmou. Všechny způsoby sterilizace budou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry se záznamem o průběhu sterilizačního procesu.

Systémový přístup ke zlepšování kvality zdravotní péče a zvyšování bezpečnosti pacientů vyžaduje vytvoření odpovídající infrastruktury. Jak bude činnost CST kontrolována?

Za tímto účelem vznikl proces akreditace nemocnic a byly formulovány akreditační standardy. Jejich cílem je vytvoření systému, který dokáže průběžně měřit, hodnotit, analyzovat a aktivně ovlivňovat všechny činnosti nemocnice ve vztahu k jejich kvalitě a bezpečnosti.

Otevření zcela nového pracoviště v rámci již fungující nemocnice jistě neproběhne ze dne na den. Co bude spuštění CST ještě předcházet?

V souvislosti s rozběhem CST nás čeká absolvování několika etap, které na sebe postupně navazují a jsou vzájemně propojené. Tyto etapy jsou zaměřené na zhodnocení stavu chirurgických nástrojů, zefektivnění procesů oběhu nástrojů, evidenci nákladů během sterilizačního cyklu, inventarizaci a označení jednotlivých kontejnerů pomocí kódů, optimalizaci transportního systému mezi skladovacím prostorem a centrálními sály.

Můžete přiblížit zajištění chodu Centrální sterilizace po personální stránce, popřípadě zmínit náplň práce zaměstnanců tohoto pracoviště?

Práce s lidmi je zásadní – získání kvalitních pracovníků a jejich vzdělávání. Na pracovišti CST budou pracovat registrované všeobecné sestry, specialistky v oboru dezinfekce a sterilizace, praktické sestry, sanitárky a sanitáři, všichni informovaní o problematice dané oblasti. Zaměstnanci pracující na CST budou proškoleni v problematice komplexní péče o nástroje. Naši pracovníci budou muset pracovat bezpečně, přesně a efektivně.

Otevření CST se tedy přímo dotkne i ostatních zaměstnanců nemocnice?

Ano. Zaměstnanci jednotlivých pracovišť nemocnice se budou muset seznámit s informačním systémem CST. Dojde k redukci dokumentace, zlepší se pracovní podmínky.

Čím konkrétně má být CST přínosná českobudějovické nemocnici?

Lékaři budou pracovat s funkčními a bezpečnými nástroji i přístroji. Spotřeba materiálu a zdravotnických prostředků bude evidovaná, a tím dojde k optimalizaci skladových zásob. Sledováním exspirací sterilního materiálu a nástrojů snížíme ekonomické náklady související s jeho opakovanou sterilizací.

Rozhovor vedla
Bc. Iva Nováková, MBA
Oddělení vnitřních a vnějších vztahů