387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Klinická hodnocení v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Koordinátor klinických hodnocení Nemocnice České Budějovice, a.s. zabezpečuje plynulou komunikaci se zadavateli klinických hodnocení a zkoušejícím.

Podnět k realizaci klinického hodnocení v Nemocnici České Budějovice, a.s. (návrh smlouvy, protokol, případně další dokumenty) podává CRO nebo farmaceutická společnost prostřednictvím koordinátora klinických hodnocení.

S Koordinátorem klinických hodnocení je nejprve projednán design klinického hodnocení, dále eventuální zapojení ústavní lékárny, centrálních laboratoří nemocnice a je navržena vhodná osoba zkoušejícího.

Následně je provedena ekonomická analýza studie a je komisionálně rozhodnuto, zda daná studie bude v Nemocnici České Budějovice, a.s. probíhat či nikoliv. Teprve poté je možné zaslat žádost o schválení klinického hodnocení Etické komisi Nemocnice České Budějovice, a.s. se všemi potřebnými náležitostmi.

Koordinátor klinických hodnocení administrativně zajišťuje veškerou agendu spojenou se zpracováním návrhu dokumentace a smlouvy, evidenci probíhajících klinických hodnocení, v jejich průběhu zabezpečení kontaktu mezi zadavatelem, hlavním zkoušejícím, Etickou komisí Nemocnice České Budějovice, a.s. a složkami nemocnice, které se podílejí na klinickém hodnocení. Dále zajišťuje předání ukončených klinických hodnocení k archivaci dle platných předpisů.

Klinické hodnocení je možno realizovat na základě smlouvy mezi zadavatelem, Nemocnicí České Budějovice, a.s. a zkoušejícím.

Kontakty:

Koordinátor klinických hodnocení
PharmDr. Barbora Vařejková
tel.: 604 238 303
e-mail: varejkova.barbora@nemcb.cz


Marta Linhartová – jednatelka Etické komise
tel: 387 873 401
e-mail: eticka@nemcb.cz

Etická komise Nemocnice České Budějovice

Přílohy:

Dotazník Klinického hodnocení – Požadavky na lékárnu

Dotazník Klinického hodnocení – Požadavky na laboratoře

Dotazník Klinického hodnocení - Ekonomický rozbor Klinického hodnocení

Ceník činností nehrazených ze zdravotního pojištění - Etická komise