CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Kardiologické oddělení

anglický název: Department of Cardiology


primář MUDr. Jiří Haniš

vrchní sestra Martina Červenková

Zástupce primáře: MUDr. Martin Vácha

Základní informace:

Kardiologie je spolu s Kardiochirurgií regionálním Kardiocentrem poskytujícím komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami. Stěžejní činností je péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu a dále o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Provádějí se zde léčebné zásahy jak konzervativní povahy (medikamentózní a injekční či infúzní léčba), tak operační (intervenční zákroky na koronárních tepnách, implantace kardiostimulátorů, ICD, katetrizační ablace a řada dalších). Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou na oddělení ošetřováni nemocní s akutním infarktem myokardu přímou koronární angioplastikou (direct PCI), což je v současné době nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu.

Odborné ordinace pro ambulantní péči pokrývají celé spektrum činnosti v oboru kardiologie. I pro ambulantní pacienty se zde provádí echokardiografická vyšetření, zátěžová funkční vyšetření (ergometrie, spiroergometrie) a monitoring poruch srdečního rytmu nebo krevního tlaku (Holterovské monitorování).

Kardiologie dále zajišťuje vyšetření před operací srdce. Ve spolupráci s kardiochirurgy se stanovuje definitivní indikace k operacím.

Kardiologický program je jedním z hlavních programů nemocnice, přičemž počtem a kvalitou výkonů se Kardiocentrum řadí mezi přední obdobná pracoviště v České republice.

Kontakty:

 Název   Telefon
  zástupce primáře +420 387 874 303
  vrchní sestra +420 387 874 305
  sekretariát +420 387 874 301
  fax +420 387 874 302
lůžková oddělení koronární jednotka +420 387 874 361
  intermediární péče a arytmologická jednotka +420 387 874 351
  standardní lůžková stanice +420 387 874 341
specializovaná pracoviště echokardiografická laboratoř +420 387 874 385
  laboratoř funkční diagnostiky +420 387 874 315 (16)
     

Ambulance:

Název Den provozu Ordinační doba Telefon Ordinující lékař Sestra
Příjmová ambulance pondělí - pátek 6:30 - 15:00 387 874 311 dle rozpisu služeb st.s. Votavová
  pohotovost 24 hodin denně   387 874 350    
           
Ambulance č. 1          
Ambulance poruchy lipidů úterý 8:30 - 14:30 387 874 387 dle rozpisu služeb sestra Smržová
Kardiologická ambulance středa 8:30 - 14:30      
Ambulance pro srdeční vady čtvrtek, pátek 8:30 - 14:30      
           
Ambulance č. 2          
Kardiologická ambulance pro KCHO pondělí - pátek 8:30 - 14:30 387 874 250 dle rozpisu služeb sestra Hauerová
           
Ambulance č. 3          
Kardiostimulační poradna pondělí, středa, čtvrtek, pátek 8:30 - 14:30 387 874 388 dle rozpisu služeb sestra  Šimonová
           
Ambulance č. 4          
Arytmologická ambulance pondělí, úterý
(kontroly ICD, BIV ICD)
8:30 - 14:30 387 874 381 dle rozpisu služeb sestra Krulišová
         
  čtvrtek
(kontroly ICD, BIV ICD)
8:30 - 11:30      
         
  čtvrtek
(kontroly RFA)
13:00 - 14:30      
         
Odborná ambulance středa 8:30 - 14:00      
           
Laboratoř funkční diagnostiky pondělí - pátek 7:00 - 15:00 387 874 317 dle rozpisu služeb sestra Šašková
           
Echolaboratoř pondělí - pátek 7:00 - 15:00 387 874 385 dle rozpisu služeb sestra Zikmundová

 

Název Zkratka Popis
Elektrokardiogram EKG Vyšetření povrchových elektrických potenciálů srdce
Ergometrie VE, BE Vyšetření EKG (TK, P) při fyzické zátěži
Spiroergometrie   Vyšetření EKG (TK, P) při fyzické zátěži s kontinuální analýzou vydechovaných plynů
Spirometrie   Vyšetření funkce plic a dýchacích cest
Holter EKG   Ambulantní sledování EKG po 24 hodin
Holter TK   Ambulantní sledování krevního tlaku po 24 hodin
Digitální fotopletysmografie DPPG Funkční vyšetření žilního systému dolních končetin
Vyšetření cév UZ průtokoměrem AVG Jednoduché vyšetření tepen ultrazvukem
Ortostatický test   Vyšetření reakce oběhového systému na změnu polohy
     
Ultrazvuk srdce TTE Vyšetření srdce ultrazvukem, sonda přiložena na hrudník
Ultrazvuk srdce jicnovou sondou TEE Vyšetření srdce ultrazvukem, sonda zavedena do jícnu
Duplexní UZ vyšetření cév   Vyšetření cév ultrazvukem
Ultrazvuk břicha   Vyšetření břišních orgánů ultrazvukem (mohou být poškozeny při onemocnění srdce nebo naopak)
     
Koronarografie SKG Kontrastní RTG vyšetření věnčitých tepen
Koronární angioplastika PTCA, PCI Roztažení zúžené koronární tepny balonkovým katetrem, ev. s vložením stentu
Přímá koronární angioplastika dPCI Zprůchodnění uzavřené koronární tepny při srdečním infarktu
Ventrikulografie   Kontrastní RTG vyšetření srdečních oddílů
Intravaskulární ultrazvuk. vyšetření IVUS Ultrazvukové vyšetření tepen sondou zavedenou do nitra tepny
Katetrizační uzávěr   Uzávěr otvoru v srdeční přepážce (nebo jinde) katetrizační metodou
Amplatzův okluder   Vlastní zařízení zaváděné do srdce při katetrizačním uzávěru(zůstává v srdci trvale)
     
Dočasná kardiostimulace DKS Zavedení elektrod pro elektrickou stimulaci do srdečních oddílů(kardiostimulátor je mimo pacienta)
Trvalá kardiostimulace TKS Zavedení elektrod pro elektrickou stimulaci do srdečních oddílů a operační vložení kardiostimátoru do podkoží
Biventrikulární stimulace BiV Zavedení elektrod do srdečních oddílů a přístroje umožňujícího léčbu chronického srdečního selhání pomocí úpravy synchronizace komor
Implantabilní kardioverter-defibrilátor ICD Zavedení elektrod do srdečních oddílů a přístroje, který léčí závažné komorové arytmie
Elektrofyziologické vyšetření EFV Diagnostika síňových a komorových poruch srdečního rytmu
Elektrická kardioverze   Léčba poruch srdečního rytmu elektrickým výbojem
Radiofrekvenční ablace arytmií RFA Léčba síňových a komorových poruch srdečního rytmu pomocí katetrů umožňujících aplikaci radiofrekvenční energie
HUT   Vyšetření reakce kardiovaskulárního systému na změnu srdeční polohy(nakloněná rovina)
Punkce(pleury, perikardu)   Napíchnutí dutiny pohrudnice nebo osrdečníku jehlou(kanylou), vetšinou za účelem odsátí výpotku(tekutiny)
Umělá plicní ventilace UPV Umělé dýchání přístrojem prostřednictvím kanyly zavedené do průdušnice
Kontrapulzace   Léčba pomocí přístroje,který v koordinaci se srdečním rytmem vytváří zpětnou pulzovou vlnu v aortě a pomáhá tak plnit srdeční tepny u život ohrožujících stavů

Vyšetření, prováděná kardiologickým oddělením

Lékařského výzkum a vědecká činnost kardiologického oddělení

Základem práce oddělení je aplikovaná medicína- tzn. diagnostika a léčba vycházející z nejmodernějších poznatků lékařské vědy a aktuálních doporučení odborných společností.

Na lékařském výzkumu se Kardiocentrum-kardiologie podílí hlavně zapojením do velkých mezinárodních multicentrických studíí s širokým dopadem na aplikaci nových léčebných postupů.

Soupis proběhlých nebo probíhajících klinických studií v posledních 3 letech:
OASIS 5, OASIS 6, OASIS 7, CVT 3031 - 34, APEX - AMI, FINESSE, ACTIVE, ATHENA, CHAMPION - PLATFORM, ALPHEE

Kardiocentrum sleduje soustavně výsledky své práce a porovnává je s publikovanými výsledky jiných špičkových pracovišť především z Evropy a USA.

Například výsledky Jihočeského koronárního registru akutních srdečních infarktů zmapovaly v roce 2003 a 2004 jednak plošný výskyt srdečního infarktu v regionu a dále způsob, výsledky a dostupnost nejmodernější léčby infarktu - přímé koronární angioplastiky(dPCI). Z tohoto registru je patrné, že Česká republika je na 1.místě na světě v poskytování této nejmodernější léčby - kdy angioplastika je provedena u 93% pacientů, u kterých je vhodná (data byla prezentována současným místopředsedou Evropské kardiologické společnosti Prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc, FESC na Evropském kardiologickém kongresu v r. 2004 - viz 2 grafy pod textem).

1.graf: poměr přímé angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem v Jihočeském kraji

poměr přímé angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem

2.graf: Porovnání angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem v Evropských zemích.

Porovnání angioplastiky a trombolýzy u pacientů s akutním srdečním infarktem v Evropských zemích

Kardiocentrum- kardiologie se v r.2005 podílelo na sběru dat v celonárodním "Registru akutních koronárních syndromů CZECH" Výsledky tohoto významného registru byly publikovány v průběhu roku 2007.

Indikace k arytmologickým výkonům v Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Publikační činnost kardiologického oddělení k 20. 1. 2011

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje