387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Radioterapeutický úsek

Radioterapeutický úsek má k dispozici CT simulátor Canon Aquilion LB, který umožňuje provádění simulace a verifikace ozáření, včetně možnosti provádět CT řezy pro plánování radioterapie. Od roku 2015 jsou  v provozu 2 nové, plně vybavené lineární urychlovače TrueBeam Varian s " multileaf" kolimátorem, Portal Vision systémem a kilovoltážním zobrazováním umožňující využití technik RapidArc (rotační technika IMRT), IGRT (obrazem navigovaná terapie) a RPM (řízení radioterapie snímáním dechového cyklu pacienta). Dalším ozařovačem je terapeutický rentgenový přístroj xStrahl 200 pro povrchovou a hloubkovou rentgenovou radioterapii nádorových a nenádorových onemocnění. Na fyzikálně technickém úseku oddělení také disponuje potřebným vybavením pro absolutní a relativní dozimetrii, plánovacím systémem Eclipse a verifikačním systémem Aria 16. Přístroj GammaMedPlus iX s vysokým dávkovým příkonem slouží pro aplikaci brachyterapie metodou automatického afterloadingu. Provádíme radiochirurgické výkony zejména v oblasti gynekologické a v oblasti prsů, provádí se zde i výkony v oblasti plic, ORL, stomatologické a urologické.

V rámci radioterapie jsou využívány moderní ozařovací techniky, včetně techniky IMRT (radioterapie s modulovanou intenzitou záření), nové lineární urychlovače nám umožní využít techniky RapidArc (rotační technika IMRT), IGRT (obrazem navigovaná terapie) a RPM (řízení radioterapie snímáním dechového cyklu pacienta). Léčíme pacienty s vyšší mírou bezpečné reprodukovatelnosti frakcionovaného ozáření, s vyšší průtočností pacientů a to vše s kvalitativně vyšší možností aplikovat maximální potřebnou dávku záření do nádorového ložiska za maximální ochrany okolních zdravých tkání.

Oddělení zajišťuje zevní radioterapii a brachyterapii pro celý Jihočeský kraj a mimo svou spádovou oblast provádí celotělové ozáření elektrony pro některé typy kožních lymfomů. V indikovaných případech je aplikována kombinovaná chemoradioterapie. V chemoterapii se používají veškeré režimy doporučované u solidních nádorů a lymfomů, včetně kontinuálních, intenzifikovaných a mobilizačních režimů. Vychází při tom z mezinárodních studií a ze standardů České onkologické společnosti ČLS JEP. Součástí onkologické terapie je hormonální léčba, cílená biologická léčba a moderní imunoterapie. Důraz je kladen na prevenci toxicity a veškerou podpůrnou léčbu, včetně psychoterapie.

O strategii léčby onkologických pacientů rozhodují nemocniční pracovní multidisciplinární týmy, které mají celokrajskou působnost. Jde o tým pro nádory zažívacího traktu, tým gynekologický, urologický, plicní, mammární, stomatologický, neurochirurgický, tým pro nemoci ušní, nosní a krční, melanomovou komisi, dále provozujeme ambulanci pro hemoblastomy a ambulanci pro onkogenetiku. U hematologických malignit úzce spolupracujeme s I. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice Praha a s Oddělením klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Ozařovny

Jsou umístěny v suterénu centrálního pavilonu a jsou velmi dobře přístrojově vybaveny

 • CT simulátorem Canon Aquilion LB s možností RTG i CT snímků
 • dvěma lineárními urychlovači TrueBeam s „multileaf" kolimátorem, Portal Vision systémem a kilovoltážním zobrazováním
 • jedním rentgenovým přístrojem xStrahl 200 pro povrchovou a hloubkovou terapii
 • zařízením pro aplikaci brachyraterapie metodou automatického afterloadingu s vysokým dávkovým příkonem GammaMedPlus iX 

Všechny přístroje plně vyhovují podmínkám Atomového zákona č. 263/16 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Součástí úseku ozařoven jsou ambulance radioterapie a brachyterapie s vlastní recepcí.

Fyzikálně technický úsek

Disponuje

 • potřebným dozimetrickým vybavením i pro provádění rotačních IMRT technik (RapidArc), IGRT a RPM
 • plánovacím 3D systém Eclipse
 • plánovací a konturovací stanicí
 • verifikačním systémem Aria 16
 • automatickou vyřezávačku bloků a mechanickou dílnu 

Úsek má moderní výpočetní techniku včetně programového vybavení.

Ambulance

Součástí oddělení je šest ambulancí

 • příjmová
 • dispenzární
 • konziliární
 • chemoterapeutická
 • radioterapeutická
 • brachyterapeutická

Součástí oddělení jsou ambulance pro odborné pracovní týmy

 •  ORL tým, ambulance pro hemoblastomy, melanomový tým, onkogenetická poradna
 • ambulance pro následné kontroly, ambulantní chorobopisy, chemoterapii
 • ambulance pro chemoterapii, konzilia
 • ambulance pro příjem pacientů, chemoterapii, konzilia

Konzilia se provádějí v určené dny a hodiny, mimo termíny je nutná telefonická domluva. Nemocní přicházejí k vyšetření nebo k vlastní léčbě ve stanovený čas. Pokud nelze čas dodržet, o pořadí nemocných rozhoduje lékař, přednost mají akutní pacienti.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy