387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Stáže

Stáže lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona č.95/2004 Sb. a nelékařských zdravotnických povolání podle zákona 96/2004 Sb.

Podání žádosti o stáž

 • žádost o vykonání stáže podává uchazeč písemně, po předchozí domluvě termínu stáže s příslušným oddělením, a to min. 1 měsíc před zahájením stáže
 • žádost podává uchazeč o stáž prostřednictvím svého zaměstnavatele (pokud je zaměstnanec) s jeho doporučením a se svými osobními údaji (jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, telef. a emailový kontakt)
 • žádost adresuje na vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. (B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, sekretariat@nemcb.cz )

Schvalování žádosti

 • žádost schvaluje vedení společnosti po předchozím projednání a písemném vyjádření primáře (primářů) oddělení, kde má být stáž vykonána
 • patřičné smlouvy podle § 38 a zákona č. 95/2004 Sb. resp. § 91a zákona č. 96/2004 Sb., vyhotovuje zaměstnanecké oddělení - úsek dalšího vzdělávání.

Cena za stáž

 • uchazeči o stáž v rámci akreditovaného vzdělávacího programu 350,- Kč/den (osvobozeno od DPH)
 • uchazeči o stáž na neakreditovaném pracovišti 350,- Kč/den + DPH
 • uchazečům o stáž z řad zaměstnanců nemocnic sdružených ve společnosti Jihočeské nemocnice a.s. je stáž poskytována bezplatně

Povinnosti uchazeče o přijetí na stáž před nástupem na stáž

 • uchazeč se na pracovišti, kde má být stáž vykonána, musí prokázat všemi stranami podepsanou  smlouvou a dokladem o úhradě za stáž. Bez předložení těchto dokladů nebude vykonání stáže umožněno. Uchazeč musí být před nástupem na stáž proškolen z bezpečnosti práce u technika BOZP NČB,a.s. a následně na pracovišti . Uchazeč se prokáže dokladem o absolvovaném školení vydaným technikem BOZP. Bez předložení tohoto dokladu nebude vykonání stáže umožněno.
 • uchazeč musí absolvovat na oddělení pracovního lékařství posouzení zdravotní způsobilosti. K tomuto posouzení musí vždy předložit vlastní zdravotní dokumentaci od registrujícího praktického lékaře, kartičku zdravotní pojišťovny a ve smluvený den (nejpozději v den nástupu na stáž) se dostavit nalačno k vyšetření.
 • bez posouzení zdravotní způsobilosti není možné stáž vykonat.