387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Oddělení pracovního lékařství

Je rozsáhlejším ambulantním zařízením. Podle potřeby může výjimečně využít i menší počet lůžek na interním oddělení nemocnice. Má vlastní odběrovou místnost a funkční laboratoře, a tak je oddělení relativně samostatné (EKG, spirometrie, screeningové Audio a EMG, křeslo s řízenou chladící jednotkou vody, osmi prstová pletysmografie, atd.)

Pro šetření nemocí z povolání a pro prohlídky zdravotní způsobilosti k práci je v rámci nemocnice možné využít konziliárních služeb a dalších vyšetření, které naše nemocnice poskytuje ve svém plném rozsahu. Pro účely šetření profesionálních onemocnění máme své stálé konziliáře, kteří jsou zkušení v dané specializaci a navíc znají specifika týkající se našeho oboru (dermatologický, ortopedický, ORL - Audio, pneumologický konziliář, infektolog, kardiolog , atd.)

Oddělení pracovního lékařství jako „středisko nemocí z povolání“

Na podkladě výběrového řízení bylo uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR povolení k uznávání nemocí z povolání (a ohrožení nemocí z povolání) pro spád Jihočeského kraje a okresu Pelhřimov Kraje Vysočina. Šetříme a eventuelně hlásíme nemoci z povolání dle platného seznamu nemocí z povolání a podle přísných kriterií daných legislativou. Středisko šetří „klinickou část“ případné nemoci z povolání; při jejím splnění pak žádáme o šetření „hygienické části“ spádovou hygienu práce (resp. epidemiologii u infekčních nemocí) k prošetření, zda dotyčný(-á) pracoval/nepracoval(-a) za podmínek, které by vedly k profesnímu poškození zdraví. Za celý proces šetření a hlášení nemoci z povolání, včetně případného správního řízení je odpovědné „středisko nemocí z povolání“.

Metodicky vedeme „ambulanci pro kožní nemoci z povolání“, i když je součástí kožního oddělení naší nemocnice.

Pracovnělékařské služby (dále PLS) - smluvního charakteru

Oddělení má řadu smluv s malými, středními a velkými podniky s rizikovými i nerizikovými provozy a  s „profesními riziky“. Nabízí a plní pro zaměstnavatele komplexní služby dané legislativou, tj. pracovnělékařské preventivní prohlídky, dohled na pracovišti a poradenskou činnost.

Konziliární  partner v oboru pracovního lékařství

Řada smluvních lékařů PLS nemá možnost provést legislativou daná vyšetření u zaměstnanců, především z rizikových pracovišť. Taková vyšetření provádíme na objednání lékařů, podniků, výjimečně zaměstnanců, pro tyto smluvní lékaře PLS (nejčastěji z rizika vibrací přenášených na ruce, rizika hluku, prachu, lokální svalové zátěže apod.)

Pracovnělékařské služby pro Nemocnici České Budějovice, a.s.

PLS pro nemocnici zajišťuje především lékař PLS (ordinace praktického lékaře), ale také i ambulance oddělení pracovního lékařství.

Ordinace praktického lékaře- strukturální součást oddělení

Svou činností zabezpečuje PLS pro nemocnici a je rovněž i registrujícím střediskem praktického lékaře pro dospělé v odbornosti všeobecného lékařství se všemi vyplývajícími náležitostmi (upřesnění v záložce Ambulance). 

Akreditace 

Oddělení pracovního lékařství je držilem následujících akreditací

  • Akreditace ve specializačním oboru postgraduálního vzdělávání pro pracovní lékařství, a to pro základní i nástavbový obor
  • Akreditace pro postgraduální vzdělávání v odbornosti všeobecného praktického lékařství

Naleznete nás v pavilonu N:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy