CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

anglický název: Departement of Anesteziology and Intensive Care


primář MUDr. Richard Tesařík

vrchní sestra Bc. Jana Štěpánová MSc

Zástupce primáře pro intenzivní péči: MUDr. Radek Cihlář, Ph.D. (cihlar.radek@nemcb.cz)
Zástupce primáře pro anestezii: MUDr. Roman Bohatý (bohaty.roman@nemcb.cz)

Kontakty

telefonemail
387 874 000tesarik@nemcb.cz
387 874 001aro@nemcb.cz
387 874 002 aro@nemcb.cz

Základní informace:

Anesteziologicko - resuscitační oddělení je jedním z největších oddělení nemocnice. V současné době je oddělení členěno na 2 resuscitační stanice - RES 1, RES 2, umístěné v horním areálu, 2 anesteziologické stanice - Anest 1 v HA a Anest 2 v dolním areálu. Dále k oddělení přísluší ambulance pro léčbu chronických a neztišitelných bolestí, 2 anesteziologické ambulance a Centrum infuzní terapie umístěné v pavilonu T1.

Resuscitační stanice zajišťují péči o nemocné v kritickém stavu s mnohočetnými poraněními mozku, hrudníku, břicha a končetin, dále pečují o nemocné se selháním vitálních funkcí po KPR, rozsáhlých operačních výkonech, otravách a s potřebou chronicky zajišťovat péči o dýchací systém. Dále se významně podílíme na mezioborové spolupráci v rámci Komplexního cerebrovaskulárního centra (KCC).

Anesteziologické stanice zabezpečují podávání různých typů anestézií na všech sálech operačních oborů nemocnice, vč. kardiocentra. Mimo to zajišťují anestézie ambulantní, diagnostické apod.

Na ambulance bolesti je poskytována péče nemocným s chronickými bolestmi různé příčiny, včetně onkologické. V této činnosti jsou využívány veškeré dostupné a moderní postupy.

Anesteziologické ambulance slouží k zajištění příprav nemocných před plánovanými operačními výkony. Jedná se o nemocné ve vyšších kategoriích komplikujících onemocnění, ale i nemocné, kteří nemají větší problémy. Obecně anesteziologické ambulance zajišťují přípravu nemocných k operacím na odděleních traumacentra, neurochirurgie a chirurgie a rovněž přípravu dětských pacientů. V budoucnu na anesteziologických ambulancích budeme řídit přípravu všech nemocných, včetně konziliárních a laboratorních vyšetření v rámci konceptu perioperační péče. Důležitou náplní činnosti na anesteziologické ambulanci je informovat nemocné i příbuzné, rodiče o podmínkách anesteziologického výkonu.

Centrum infuzní terapie zajišťuje ambulantní infuzní terapii ve značném rozsahu a to pro pacienty z mnoha oborů. Nyní poskytuje péči v prodloužené pracovní době do 18-ti hodin a dále v sobotu dopoledne.

Mimo tuto činnost se specialisté oboru ARIM  (pracovníci ARO) zaměřují na spolupráci s lékaři jednotek intenzivní péče v celé nemocnici. Významnou složkou je i konziliární činnost lékařů ARO a to jak v přípravách nemocných k očekávaným náročným operačním výkonům tak i v koordinaci intenzivní péče.

ARO významně spolupracuje se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Mnozí z lékařů ARO se podílejí v mimopracovní době na výjezdech, v roce 2015 byl uveden do života koncept spolupráce lékařů ARO i v pracovní době. Znamená to, že lékaři ARO pracují u ZZS JcK ve 12-ti hodinových směnách.

Vývoj ARO směřuje ke zvýšení kvality a efektivity poskytované péče a to zejména v zavedení dalších nových technik, nabídce širšího sortimentu služeb, jako je např. porodní analgezie. V souladu s celorepublikovou koncepcí České anesteziologie postupně pracujeme na zavádění již zmíněného konceptu perioperační péče, dále ovládnutí nových technologií (včetně ultrazvuku) a nových směrech ve vzdělávání pracovníků oboru ARO NCB. Tato poslední oblast se týká postupných specializací a dále simulační výuce. Také je připravován koncept chronické péče, v podobě následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivně ošetřovatelské péče a paliativní péče.

S jistým předstihem se nyní připravujeme na případné rozšíření Centra infuzní terapie, vybudování vysokoprahového Urgentního příjmu a vybudování nových operačních sálů se zázemím dospávacích pokojů.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení zavádí nové poznatky do péče na lůžkové i ambulantní části. Rozšiřuje činnost v oblasti léčby chronických a neztišitelných bolestí. Koncepčně usiluje o lepší koordinaci a spolupráci s poskytováním intenzivní medicíny na specializovaných oborech a při péči o chronicky kriticky nemocné. Zdejší odborníci se navíc věnují edukační činnosti, výuce lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků.

Každoročně je počet hospitalizovaných na resuscitačních stanicích okolo 580, anestezováno je více než 21 000 pacientů a ambulantní péčí pro léčbu bolesti projde ročně více než 3 500.

 

Ambulance:

Název Den provozu Ordinační doba Telefon Ordinující lékař Poznámka
Recepce pondělí-pátek 7.00-15.00 387 874 037  387 874 038   Horní areál- pavilon T1
Ambulance pro léčbu bolesti pondělí-pátek 8.00-15.00 387 874 037 MUDr. Kocmichová Horní areál- pavilon T1
387 874 038 MUDr. Váňová
  MUDr. Sukdolová
  MUDr. Schacherlová
  MUDr. Moravcová P.
Anesteziologická ambulance I pondělí-pátek 7.00-16.00 387 874 042 Lékaři ARO Horní areál- pavilon T1
sobota 8.00-11.00
Anesteziologická ambulance II pondělí-pátek 7.00-15.00 387 874 052 Lékaři ARO Horní areál- pavilon T1
Centrum infusní terapie

všední den

 

sobota

7.30- 16.00

8.00-11.00

387 874 043  Lékaři ARO Horní areál- pavilon T1
Paliativní ambulance pondělí-středa 8.00-15.00 387 874 044 MUDr. Helešicová Horní areál-pavilon T1
MUDr. Kocmichová
MUDr. Zatloukalová
MUDr. Bělehradová
Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje