387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Dotazník k nabídce zaměstnání

pokud je jiná od trvalého bydliště

uveďte jméno a příjmení zaměstnance Nemocnice České Budějovice, a.s., který Vám danou pozici doporučil

typ průkazové fotografie (portrét)

diplom, maturitní vysvědčení, certifikáty

Vyplněním a odesláním odpovědi na tuto nabídku práce poskytujete své osobní údaje společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. jako správci, a to za účelem výběrového řízení na tuto pozici.

Uděluji souhlas zaslat mi i jinou nabídku/y zaměstnání, než je tato a uchovat mé osobní údaje pro další nabídky.


 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NABÍDKU ZAMĚSTNÁNÍ V NCB

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou poskytovány podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, (dále GDPR).

IDENTIFIKACE SPRÁVCE: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 68 877 http://www.nemcb.cz | sekretariat@nemcb.cz | datová schránka: nv6fc5q
KONTAKTNÍ OSOBA SPRÁVCE: Nováková Iva, novakova.iva@nemcb.cz, +420387872001
DPO/POVĚŘENEC:Ondřej Lešetický, dpo@jihnem.cz, +420727931965

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů Nemocnicí České Budějovice, a.s. (dále NCB) se odvíjí primárně od jejich účelu a opírá se o následující právní důvody:

  • Čl. 6., odst. 1, písm. f) GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce v procesu náboru nových zaměstnanců nemocnice.
  • Čl. 6., odst. 1, písm. b) GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro přijetí opatření před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy, kde předpokládanou smluvní stranou je subjekt údajů.
  • Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, kdy uchazeč o zaměstnání udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem budoucího oslovení/zasílání i dalších nabídek zaměstnání v NCB.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pro účely náboru nových zaměstnanců NCB, jejich identifikaci a další komunikaci s nimi zpracováváme následující osobní údaje:

  • IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: jméno; příjmení; fotografie; státní příslušnost
  • KONTAKTNÍ ÚDAJE: adresa účastníka – trvalé bydliště nebo adresa pro doručování; email; telefon;
  • KVALIFIKAČNÍ A OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY: průběh předchozího zaměstnání; specializace a kursy; profesní životopis; doklady o vzdělání; motivační dopis;
  • OSTATNÍ: datum možného nástupu; datum udělení souhlasu s dalším zpracováním v NCB

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Po dobu výběrového řízení nebo 1 rok od data udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem kontaktování v rámci budoucích pracovních nabídek.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Správce osobních údajů (Nemocnice České Budějovice, a.s.)

DALŠÍ INFORMACE, RESPEKTIVE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které poskytujete Nemocnici České Budějovice, a.s. vyplněním formuláře „Dotazník k nabídce zaměstnání“ budou v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání Nemocnicí České Budějovice, a.s. zpracovávány na základě zákonného titulu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) nebo b) GDPR, a to až do doby vzniku Vašeho pracovního poměru u Nemocnice České Budějovice, a.s., založeného pracovní smlouvou uzavřenou mezi Vámi a Nemocnicí České Budějovice, a.s.

Pokud mezi Vámi a Nemocnicí České Budějovice, a.s. nebude uzavřena pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která by mezi Vámi a Nemocnicí České Budějovice, a.s. založila pracovní poměr, není Nemocnice České Budějovice, a.s. od doby, kdy Vás o této skutečnosti vyrozumí, oprávněná zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Nicméně v případě, že se se by se v budoucnu uvolnila nebo byla k dispozici z jiného důvodu obdobná vhodná pracovní pozice, Nemocnice České Budějovice, a.s. Vám nabízí možnost oslovit Vás s novou nabídkou zaměstnání. Pokud máte o tuto možnost zájem, udělte prosím zaškrtnutím příslušného políčka SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Nemocnice České Budějovice, a.s. pak v takovém případě povede Vaše osobní údaje ve svojí interní evidenci po dobu 1 (slovy jednoho) roku od jeho udělení.

Pokud Nemocnici České Budějovice, a.s. tento souhlas neudělíte, budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze na základě příslušného zákonného titulu pro účely konkrétního výběrového řízení a po jeho skončení budou smazány.

Zároveň tento souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který naleznete v e-mailu. Odvoláním souhlasu dojde k nevratnému smazání Vámi poskytnutých osobních údajů.

Uchazeč o zaměstnání v NCB, ke kterému se výše uvedené zpracovávané osobní údaje vztahují, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, pořízení jejich kopie, jejich opravu, omezení zpracování či výmaz. V případě výhrady ke zpracování má právo uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování – v tomto případě, pokud tomu nebrání jiný zákonný důvod, správce příslušnou operaci zpracování ukončí.

Tato práva lze uplatnit u správce osobních údajů prostřednictvím kontaktní osoby správce, případně prostřednictvím osoby odpovědné za ochranu dat v Nemocnici České Budějovice, a.s., tj. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Na zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého lze podat stížnost. Pro podrobnosti viz stránky http://www.uoou.cz.