387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Stanice A, stanice B, JIP

Oddělení úrazové chirurgie poskytuje komplexní péči pacientům s úrazem od 19 roku věku. Hospitalizované dětské pacienty a pacienty do 19 roku věku ošetřujeme ve spolupráci s dětským oddělením. Úrazové oddělení tvoří stanice A s 30 lůžky, stanice B s 31 lůžky a stanice JIP s 8 lůžky. Stanice A se nalézá ve 4. patře pavilonu CH2, stanice B v 5. patře pavilonu CH2, jednotka intenzivní péče se nachází v přízemí pavilonu CH.  Stanice jsou tvořeny jednolůžkovými až třílůžkovými pokoji, vždy s vlastním sociálním vybavením. Oddělení úrazové chirurgie ošetřuje ambulantně nebo u hospitalizovaných pacientů poranění měkkých tkání (otevřené rány, poranění svalů, šlach), poranění skeletu v celém rozsahu včetně pánve, kromě úrazů páteře. Ty stejně jako nitrolební poranění, řeší neurochirurgické oddělení.

 Traumacentrum

Oddělení úrazové chirurgie je součástí traumacentra. Traumacentrum je poskytovatelem vysoce specializované traumatologické péče dle daného regionu. Zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o triáž pozitivních pacientů - pacientů s těžkými a komplikovanými úrazy.

Třídění úrazových pacientů podle závažnosti zdravotního stavu („triáž“) je nástrojem k jejich systematickému směrování z místa zranění k cílovému poskytovateli, který je způsobilý odborně zajistit pokračování zdravotní péče, která odpovídá závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení. Českobudějovické traumacentrum je traumacentrem pro dospělé i dětské pacienty.

Operační sály

Pacienty, indikované k operačnímu výkonu, ošetřujeme na nových centrálních operačních sálech, s využitím nejmodernějších implantátů, postupů a standardů. Erudicí a vybavením se rovnáme nejmodernějším centrům v Evropě. Operační postupy, použité implantáty a nástroje respektují nároky na tzv. biologickou osteosyntézu, tzn. osteosyntézu s požadavky na zachování cévního zásobení se šetřením měkkých tkání a periostu kosti. K osteosyntézám používáme nejmodernější typy intramedulárních osteosyntéz (hřeby), dlahových osteosyntéz (dlahy), včetně tzv. dlah zamykacích a tvarem přizpůsobených dané anatomické lokalitě, dále metody zevní fixace. Nejširší využití zevního fixátoru je u infekčních komplikací v rámci fázového protokolu, kdy jsou primárně zevním fixátorem ošetřeny zlomeniny u polytraumatizovaných pacientů a u zlomeniny složité, kdy definitivní osteosyntézu dlahou provedeme až v restituci měkkých tkání. Kromě osteosyntézy zlomenin řešíme samostatně nebo ve spolupráci s ortopedy, případně plastickými lékaři, komplikace a následky úrazů. Rovněž se podílíme na endoprotetice v rozsahu cervikokapitátní náhrady hlavice u zlomenin krčku starších pacientů a náhradě ramenního kloubu, včetně tzv. reverzní náhrady. Dle potřeby řeší podle anatomické lokality příslušné poranění k tomu určená pracovní skupina. Artroskopická skupina ošetřuje zejména poranění měkkého kolene, ramene a provádí artroskopicky asistovanou plastiku předního zkříženého vazu. Celkem na operačním sále provedeme ročně cca 2 500 akutních výkonů.

 Ambulance

Ambulantní úsek oddělení úrazové chirurgie se skládá z ambulance pro akutní úrazy, ambulance kontrolní a ambulancí specializovaných. 

Kontrolní ambulance, a specializované ambulance se nachází v pavilonu CH, akutní úrazová ambulance a akutní úrazová všeobecná ambulance (AUVA) v pavilonu C.

Akutní úrazová ambulance poskytuje v nepřetržitém provozu odbornou traumatologickou péči dětským i dospělým pacientům s drobnými i závažnějšími úrazy. Ročně ošetří cca 50 000 pacientů. Nachází se v přízemí pavilonu C v prostorách urgentního příjmu s přímou návazností na radiologický komplement (RTG, CT, UZ) a na oddělení urgentního příjmu, kdy ve spolupráci provádíme dle potřeby další diagnostickou a konziliární činnost.

Součástí je i vysokoprahový příjem triáž pozitivních pacientů, tj. pacientů, kteří jsou na základě mechanismu úrazu, dle fyziologických ukazatelů a poraněné oblasti primárně směřováni do traumacentra. Tito pacienti jsou na základě splnění triážních kritérií do nemocnice avizováni zdravotnickou záchrannou službou s následným svoláním multioborového trauma týmu.

Náplní práce trauma týmu je pacienta primárně stabilizovat, vyřešit stavy, které ho bezprostředně ohrožují na životě, bez prodlení provést diagnostiku a dle nálezu a stavu pacienta určit optimální léčebný postup. Dále v traumatologickém boxu probíhá základní péče a diagnostika pacientů polytraumatizovaných a pacientů s mnohočetnými poraněními. Vyšetření a ošetření pacientů zde probíhá dle zásad ATLS (Advanced Trauma Life Support), tedy systematicky podle jasně daných pravidel. Dutinová poranění (hrudník, břicho), poranění hlavy, obličejového skeletu se ošetřují ve spolupráci s lékaři dle příslušných odborností. Část úrazů vyžaduje rovněž účast plastického chirurga jak ve fázi akutní, tak při řešení následků poranění.

Vedoucím lékařem akutní úrazové ambulance je vždy zkušený lékař určený rozpisem. Dětské pacienty ošetřujeme ve spolupráci s dětským oddělením, na kterém jsou v případě potřeby tito pacienti hospitalizováni. 

Nově zřízená akutní úrazová všeobecná ambulance (AUVA) zajišťuje ošetření menších úrazů. Drobnější úrazy jsou odděleny od úrazů závažnějších a zkracuje se tak čekací doba pacientů s méně závažnými úrazy. Ti doposud čekali na ošetření úrazů závažných. Lékaři našeho oddělení zde vykonávají pozici supervizora.

 Specializované služby

Vyplývají především z náplně jednotlivých pracovních skupina a specializovaných ambulancí. Do specializovaných ambulancí objednáváme pacienty dle poranění příslušné anatomické oblasti (ruka, noha, pánev…), nebo dle typu a charakteru poranění (nitrokloubní zlomeniny, polytrauma). Zpravidla se jedná o pacienty s komplikovaným úrazem, případně pacienty s komplikacemi, kdy je vhodná další dispenzarizace lékařem specialistou dle daného zaměření. Do specializované ambulance objednáváme a dále sledujeme i pacienty s infekční komplikací po osteosyntéze. Vedoucí příslušného týmu lékařů specializované ambulance je uváděn na prvním místě, lékaři se v ambulanci střídají dle rozpisu. Podrobnější informace o specializovaných ambulancích naleznete v popisu jednotlivých pracovních skupin.

Do ambulance kontrolní objednáváme pacienty, u kterých další péče nevyžaduje dispenzarizaci ve specializované ambulanci, ale po propuštění do ambulantní péče je ještě vhodné časově omezeně  pacienta v rámci traumacentra dispenzarizovat. Termín do kontrolní a specializovaných ambulancí dostávají pacienti při propuštění, případně se ke specializovanému vyšetření mohou objednat na příslušných telefonních číslech uvedených u jednotlivých ambulancí. Méně závažné úrazy a úrazy, u kterých zpravidla neočekáváme komplikace v průběhu dalšího léčení, předáváme do další péče lékařů spádových chirurgických pracovišť. Na celý komplement ambulantní péče navazuje oddělení úrazové chirurgie, operační sály a hyperbarická komora, určená především pro pacienty s otravou oxidem uhelnatým, případně pacienty s těžšími anaerobními infekcemi.

Návštěvy

Návštěvy nejsou omezené, doporučená doba návštěv je v odpoledních hodinách.

 Vzdělávání studentů

Lékaři úrazového oddělení se podílí na výuce studentů vysokých škol (Zdravotně sociální fakulty JU), tak i škol středních (Střední zdravotnická škola, Bílá vločka), stejně jako na postgraduálním vzdělávání lékařů v přípravě na atestaci. V této souvislosti se podílíme i na externí výuce v rámci IPVZ. Několik lékařů jsou členy fakulty AO Trauma a zajišťují tak výuku lékařů v traumatologii skeletu prostřednictvím operačních kurzů organizovaných touto společností nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Naše oddělení vykazuje rozsáhlou přednáškovou činnost nejen v ČR, ale i v zahraničí. Publikační činnost zahrnuje odborné články v impaktovaných časopisech a kapitoly v monografiích. Někteří naši lékaři se dále vzdělávají v rámci dalšího postgraduálního studia (Ph.D.). Vedle vzdělávání a vědecké činnosti poskytuje úrazové oddělení českobudějovické nemocnice i konzultační činnost pro lékaře z našich spádových oblastí.

Naleznete nás v pavilonu C, CH a CH2:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy