387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Spektrum poskytované péče

Kromě standardní zdravotní péče specializovaná péče vyplývá obecně z činnosti traumacentra a náplně jednotlivých specializovaných ambulancí, v rámci kterých působí několik pracovních skupin. Smyslem zavedení pracovních skupin bylo právě zvýšit a zefektivnit péči o nemocné s poraněním dané oblasti, která může mít svá specifika jak v terapii, tak následné dispenzarizaci a vyžadovat vysoce specializovaný přístup s včasným řešením případných komplikací. Zvláště kontroly a naplánování další terapie u pacientů  s infekční komplikací po osteosyntéze, s paklouby a u pacientů polytraumatizovaných je časově náročné. Léčebná, dispenzární a konzultační činnost je náplní těchto pracovních skupin:

Popis jednotlivých pracovních skupin

 

Pracovní skupina pro poranění zápěstí a ruky

V uvedené oblasti naše pracoviště poskytuje komplexní péči o traumata kostí, šlach a vazů,  včetně těch nejzávažnějších poranění ruky a zápěstí. Zajištujeme i řešení vybraných poúrazových stavů, jako jsou paklouby, deformity nebo destrukce drobných kloubů. Při závažných úrazech se ztrátovým poraněním měkkých tkání spolupracujeme s Odd. plastické chirurgie naší nemocnice, které zajišťuje i replantační pohotovost pro úrazy končetin v Jihočeském kraji a taktéž se podílí na rekonstrukcích šlach a deliberaci kloubů. Na složitějších korekcích či artrotických destrukcích zejména zápěstí spolupracujeme s ortopedickým oddělením NČB.

Snahou naší skupiny je za využití moderního technického vybavení poskytovat úrazovou péči dle ověřených postupů na předních českých klinikách i ve světě.  Zlomeniny ruky jsou často léčeny neoperačně. Naše cíle jsou tudíž správná a včasná diagnostika, vhodné dlahování a následné provedení pacienta rehabilitační fází. Správná rehabilitace je u těchto drobných kloubů nezastupitelná, proto často odesíláme pacienty do péče rehabilitační skupiny pro poranění ruky na Rehabilitační odd. NČB. V případě nutnosti operačního řešení máme možnost využít kompletní vybavení od metod zevní fixace, K drátů, kanylovaných kompresních šroubů, po titanové úhlově stabilní implantáty s variabilním úhlem zamknutí šroubu v dlaze. Při operačním ošetřování šlach a vazů často používáme titanové kostní kotvy různých velikostí.

Ze zápěstních kostí nejčastěji ošetřujeme člunkovou kost, často operačně s minimální invazivitou výkonu. Naše skupina se podílí na léčbě všech zbylých zápěstních kostí, luxačních poranění zápěstí a komplexních zlomeninách předloktí, které přiléhají ke kloubu. Zdě opět máme k dispozici moderní implantáty, nízkoprofilové úhlově stabilní dlahy k umožnění fixace i drobných fragmentů při tříštivých vysokoenergetických zlomeninách. U nerekonstruovatelných zlomenin využíváme metody zevního fixatéru nebo vnitřní přemosťující dlahy. U následných korekčních či rekonstrukčních stavů spolupracujeme s předními odborníky v ČR, a proto tyto vybrané pacienty předáváme do péče Ortopedického odd. NČB nebo na pracoviště chirurgie ruky Kliniky MUDr. Pírka. 

Rozsah

 • diagnostika a léčba všech zlomenin v oblasti ruky a zápěstí
 • diagnostika a léčba vazivového poranění v oblasti ruky a zápěstí
 • diagnostika a léčba vybraných poúrazových stavů
 • spolupráce s rehabilitací, plast. chirurgií, ortopedií, neurochirurgií a  radiiologií
 • konzultační činnost pro okresní pracoviště v kraji

Pracovní supina pro poranění nohy

Noha přenáší váhu celého těla na podložku, musí tedy zvládnout přizpůsobit se nerovnostem terénu, výskokům či dopadům. Proto je zde kladen větší důraz na stabilitu než rozsah pohybu, na rozdíl od ruky. Noha je tvořena celkem 26 kostmi, které jsou spojeny pomocí vazů v klouby, které váhu těla při pohybu absorbují. Vzhledem k tomu, že všechny kosti a klouby nohy jsou při chůzi postupně zatíženy, může tak jejich poranění zanechat trvalé následky, ve smyslu omezení pohybu či bolestí. Jejich léčba tedy vyžaduje správnou diagnostiku a následné vedení léčby.

Léčba těchto zranění může být buď konzervativní či operační. Rozhodnutí o způsobu léčby záleží u zlomenin na lokalizaci a velikosti posunutí (dislokaci) úlomků, u poranění vazů zase na míře nestability kloubu.

Neoperační (konzervativní) léčba je vyhrazena zejména pro lehčí zranění jako podvrtnutí kloubů, vykloubení (luxace) některých kloubů nohy či minimálně posunuté zlomeniny, kdy se znehybní samotný poraněný kloub či klouby nad a pod zlomeninou pomocí polymerové fixace nebo ortézy. Dále se konzervativně postupuje u pacientů, u kterých by mohla případná operace jejich zdravotní stav zhoršit či je dokonce ohrozit na životě, to ať z důvodů lokálních (např. aktivní zánět v místě poranění) nebo celkových (např. závažné onemocnění srdce, imunodeficitní stavy).

Operační postup volíme u posunutých (dislokovaných), otevřených zlomenin či nestabilních poranění kloubů. Při operacích používáme moderní implantáty jako úhlově stabilní dlahy s uzamykatelnými šrouby (LCP dlahy), kompresní šrouby bez hlaviček (HCS šrouby) či C-Nail (hřeb do patní kosti).

Zlomeniny hlezenní kosti (talus)

Hlezenní kost přenáší váhu těla na nohu a podílí se na všech pohybech nohy. Neupíná se na ní žádný sval a je z větší části kryta chrupavkou, což omezuje cévní zásobení kosti. Proto její poranění může způsobit trvalé následky např. urychlení vzniku atrózy (při zhojení úlomků v nesprávném postavení) či odumření kosti (aseptická nekróza). Z těchto důvodů se u zlomenin této kosti často volí operační léčba. Rozhodnutí o operaci je ale vždy individuální. Při operační léčbě jsou vyžívány šrouby či dlahy, popřípadě jejich kombinace. Artroskopické výkony se provádí hlavně při poranění chrupavky.

Zlomeniny patní kosti (calcaneus)

Zlomeniny patní kosti většinou vznikají pády z výšky, proto je značná část těchto zlomenin posunutých (dislokovaných), a tak je vhodné jejich operační řešení. Na našem oddělení se primárně snažíme o tzv. zavřené srovnání (repozici) a vnitřní fixace těchto zlomenin, což znamená, že z malých kožních řezů se jednotlivé úlomky srovnají do správného postavení a následně se zajistí pomocí příslušného implantátu. K fixaci těchto zlomenin nejčastěji využíváme speciální hřeb do patní kosti C-Nail.

Zlomeniny a vymknutí v oblasti středonoží (Chopartův a Lisfrancův kloub)

Středonoží se skládá z 5 kostí, které jsou propojeny pomocí pevných vazů. Poranění v této oblasti je velmi snadno přehlédnutelné. Pro pacienta to však může mít závažné následky. U všech posunutých zlomenin a nestabilních poranění vazů je doporučena operační léčba, která spočívá ve srovnání (zreponování) a zafixování zlomenin nebo kloubů ve správném postavení pomocí šroubů nebo dlah.

Zlomeniny nártních kostí a prstů

U těchto zlomenin lze často postupovat neoperačně. K fixaci používáme polymerové fixace, ortézy či tejpování (fixace náplastí). Při větším posunu úlomků, hlavně u zlomenin I. nártní kůstky, která má důležitý význam pro chůzi, volíme operační léčbu. 

Rozsah výkonů

 • diagnostika a léčba všech úrazových zlomenin v oblasti nohy
 • diagnostika a léčba vazivového poranění v oblasti nohy
 • diagnostika a léčba poúrazových změn ve vybraných lokalitách ve spolupráci s ortopedickým oddělením
 • ve spolupráci s oddělením neurochirurgie a plastické chirurgie léčba komplexních poranění nohy spojená s nervově-cévním poraněním, ztrátou měkkých tkání nebo amputací
 • konzultační činnost pro okresní pracoviště

Pracovní skupina dětské traumatologie

Léčba poranění u dětí je odlišná od poranění dospělých. Je to dáno jejich růstem a tím možností přestavby poraněné kosti, tzv. remodelace. Ta dovoluje ponechat určité deformity k spontánní úpravě, ale zároveň může dojít zástavě růstu a tím vzniku jiných deformit. Proto se dětská traumatologie vyčleňuje od dospělé.

Naše pracovní skupina se zabývá léčbou skeletálních poranění u dětí do 19 let věku. Zabývá se léčbou jak běžných tak i nejtěžších úrazů v rámci celého jihočeského kraje a přilehlých okresů a také léčbou poúrazových stavů. Dále se dlouhodobě věnuje přednáškové činnosti v rámci ČR i v zahraničí.

Rozsah výkonů

 • operační i konzervativní léčba všech poranění horní i dolní končetiny
 • speciální důraz klademe na poranění v oblasti dětského lokte a poranění
 • růstových chrupavek
 • řešení poúrazových stavů: zhojení v nevhodném postavení, paklouby, infekt
 • konzultační činnost pro celý jihočeský kraj 

Pracovní skupina pro poranění ramene a lokte

Pracovní skupina se zaměřuje na komplexní léčbu u pacientů, kteří utrpěli poranění v oblasti ramenního nebo loketního kloubu. Naši specialisté tvoří a využívají nejnovější poznatky v oblasti diagnostiky, léčby a rehabilitace při léčbě složitých problémů v této oblasti.

Cílem je pomoci pacientům znovu získat mobilitu, zvyšovat nezávislost a zlepšovat kvalitu života. Poranění ramenního a loketního kloubu jsou diagnostikovány a ošetřeny komplexně, což pomáhá zmírnit následné bolesti v těchto oblastech. Ve spektru operační léčby jsou nejnovější chirurgické postupy včetně minimálně invazivních traumatologických, artroskopických a rekonstrukčních technik. K dispozici jsou také technologické inovace v osteosyntetických materiálech nebo kloubních náhrad. Oddělení pracuje jako centrum ukázkových operací a členové našeho týmu působí jako organizátoři evropských i světových kurzů ramenní traumatologie. Neustálá komunikace s dalšími mezinárodními specialisty v léčbě poranění této oblasti zajišťuje, že péče o naše pacienty je stále na nejvyšší úrovni.

Ve spolupráci s artroskopickou skupinou našeho oddělení a ortopedickým oddělením je součástí rovněž péče o všechny typy poranění měkkých tkání v oblasti ramenního a loketního kloubu. Zároveň poskytujeme konzultační činnost v rámci celého Jihočeského kraje.

Rozsah výkonů

 1. Poranění v oblasti akromioklavikulárního kloubu
  • rekonstrukce kloubu do původního postavení a stabilizace kovovým materiálem, nejčastěji tzv. hákovitou dlahou (Hook plate) nebo tzv. tahovou smyčkou
 2. Zlomeniny hlavice pažní kosti
  • zavřená repozice a osteosyntéza pomocí Kirschnerových drátů
  • otevřená repozice a stabilní osteosyntéza pomocí speciálního osteosyntetického materiálu - u jednodušších zlomenin pomocí šroubů, u komplikovanějších pomocí nitrodřeňového hřebu nebo dlahy, které fixuje úlomky velmi stabilně k umožnění co nejčasnější intenzivní rehabilitace
  • endoprotéza zlomeniny u zlomenin hlavice humeru pacientů ve vyšším věku, kdy není možný rekonstrukční typ operace
  • částečná nebo totální endoprotéza v případě nekrózy hlavice pažní kosti po rekonstrukčních operacích nebo selhání konzervativní léčby s následkem bolestivosti ramenního kloubu
 3. Poranění loketního kloubu
  • zlomeniny s nestabilitou v oblasti loketního kloubu jsou řešeny pomocí speciálních rekonstrukčních operací zahrnujících rekonstrukci jak vazivových tak kostěných struktur
  • pomocí speciálních dlah se zamykatelnými šrouby umožňujícími rekonstrukci velmi tříštivých zlomenin s drobnými fragmenty
  • tříštivé zlomeniny v oblasti dolního konce pažní kosti u velmi starých pacientů jsou řešeny ve spolupráci s ortopedickým oddělením totální náhradou
  • poranění hlavice vřetenní kosti je léčeno rekonstrukcí do původního postavení a fixací speciální dlažkou nebo kloubní náhradou u nerekonstruovatelných zlomenin
  • kompletní přetržení dlouhé šlachy bicepsu je řešeno rekonstrukční operací s vsunutím šlachy do krčku radia, při této metodě

Pracovní supina poranění pánve

Chirurgická léčba poranění pánevního kruhu a kyčelního kloubu je jednou z nejobtížnějších traumatologických oblastí, a proto vyžaduje odpovídající vysokou úroveň odborných znalostí. Velká část pacientů s těmito poraněními se tak po primární diagnostice v  okresních nemocnicích překládá k  definitivní léčbě na naše oddělení. Oddělení úrazové chirurgie se touto oblastí zabývá již téměř 20 let.

Rozsah

 • soustředěním postižených pacientů z celého jihočeského kraje na naše oddělení máme dostatečně vysokou frekvenci operačních výkonů, abychom byli schopni nabízet všechny běžné léčebné techniky na vysoké úrovni
 • velmi důležitá je 24hodinová intervenční radiologická služba. Díky extrémně jemné a účinné technice ​​selektivní arteriální embolizace je tak možno ošetřit dříve velmi obtížně řešitelná krvácení při poraněních pánevního kruhu
 • optimální propojení a spolupráce s našimi spolupracujícími obory, zejména radiologií a anestezií, ale také urologií a viscerální chirurgií. To zvláště prospěje pacientovi další zranění.
 • individuální péče a léčba následných problémů našich pacientů.

Pacovní skupina artroskopická

Artroskopie je moderní operační metoda vyšetření a ošetření postiženého kloubu. Většinou se provádí v celkové anestezii, kdy je do kloubu z malé cca 1 cm kožní incize zavedena kamera. Z dalšího malého řezu (dle potřeby několika dalšími) je do kloubu zaváděna vyšetřovací sonda nebo nástroj určený k ošetření konkrétní patologie v kloubu. Ve srovnání s klasickým operováním má artroskopie  několik výhod: dobrý přehled v operovaném kloubu, možnost ošetřit více poraněných struktur najednou, malé kožní incize, nižší pooperační bolestivost, nižší riziko infekčních komplikací, kratší doba hospitalizace, rychlejší rehabilitace a rekonvalescence.

Naše pracovní skupina se zabývá ošetřováním akutních úrazů kolene, hlezna a ramene u dospělých i dětských pacientů a následnými rekonstrukčními výkony poúrazových stavů. Ročně provádíme kolem 400 artroskopií.

Rozsah výkonů

Koleno

 • ošetření akutních nebo chronických poranění menisků
 • rekonstrukce zkřížených vazů v případě nestability kolene
 • řešení akutních i chronických defektů chrupavek
 • refixace osteochondrálních zlomenin
 • kontrola repozice při osteosyntéze nitrokloubně zasahujících zlomenin

Hlezno

 • ošetření chrupavčitých defektů
 • odstraňování volných nitrokloubních tělísek
 • odstraňování kostních nárůstů (osteofytů)

Rameno

 • stabilizace při nestabilitě kloubu
 • řešení chrupavčitých defektů
 • řešení patologie šlachy dlouhé hlavy bicepsu
 • ošetřování trhlin rotátorové manžety
 • ošetřování nitrokloubních zlomenin
 • řešení bolestivých stavů typu subakromiálního impingementu

Pracovní skupina nitrokloubních zlomenin oblasti kolenního kloubu a kyčelního kloubu

Specializovaná pracovní skupina poskytuje komplexní traumatologickou péči o pacienty, kteří utrpěli poranění v oblasti kolenního nebo kyčelního kloubu. Spektrum námi ošetřovaných pacientů zahrnuje nitrokloubní zlomeniny horní části bércové kosti (proximální tibie), dolní části kosti stehenní (distální femur), čéšky a nitrokloubní zlomeniny horní části stehenní kosti (proximální femur).

Léčba těchto poranění může být operační nebo neoperační. Způsob léčby volíme individuálně podle charakteru a lokalizace zlomeniny, míře posunu úlomků a celkového stavu pacienta. Pacienti jsou v případě operačního řešení objednáváni do naší specializované ambulance při propuštění z oddělení. Neoperačně léčení pacienti mohou být primárně konzultováni ve specializované ambulanci. Další ambulantní kontroly pak probíhají v rámci obecné kontrolní ambulance.

Smyslem ambulance je snaha o zachování vlastního stabilního kloubu s dosažením jeho optimální hybnosti.   Výhodou specializované ambulance je návaznost na artroskopickou ambulanci kolenního kloubu. Máme tak možnost využít artroskopické operační techniky nejen akutně peroperačně, ale i jako miniinvazivní nástroj k diagnosticko-terapeutické operativě poúrazových následků.

Rozsah operačních výkonů

Nitrokloubní zlomeniny horní části bércové kosti (proximální tibie)

 • zavřená repozice u výrazně posunutých (dislokovaných) zlomenin a dočasné přemostění kolenního kloubu pomocí zevního fixatéru v principu fázového ošetření zlomeniny do doby možného definitivního ošetření (nejčastěji po odeznění otoku a umožnění otevřeného operačního výkonu)
 • otevřená repozice a stabilní osteosyntéza pomocí osteosyntetického materiálu – u jednodušších zlomenin s využitím šroubů, u komplikovanějších zlomenin dlah

Nitrokloubní zlomeniny dolní části stehenní kosti (distální femur)

 • otevřená přesná repozice a absolutně stabilní osteosyntéza nitrokloubní složky zlomeniny s využitím šroubů a dlah

Zlomeniny čéšky

 • jednodušší zlomeniny ošetřujeme pomocí šroubů z malých operačních vstupů
 • komplikovanější zlomeniny ošetřujeme otevřenou repozicí a osteosyntézou pomocí drátů, drátěných smyček, šroubů nebo speciálních hřebů a dlah

Nitrokloubní zlomeniny horní části stehenní kosti (proximálního femuru)

 • zlomeniny krčku stehenní kosti indikované k osteosyntéze ošetřujeme pomocí dynamického kyčelního šroubu nebo speciálního instrumentária
 • prognosticky závažné zlomeniny hlavice stehenní kosti ošetřujeme pomocí šroubů

Pracovní supina infekce po osteosyntéze, poruchy hojení

Infekční komplikace při léčbě zlomenin a poruchy hojení, kam z traumatologického hlediska řadíme získané paklouby jako komplikaci v léčbě zlomenin, kostní defekty a zlomeniny zhojené v tzv. malpozici, tj. zhojené s osovou, rotační, nebo úhlovou úchylkou,  případně v jejich kombinaci, patří k obávaným komplikacím, které se nevyhýbají žádnému chirurgickému či ortopedickému oddělení. Jejich léčba je komplikovaná, dlouhodobá a finančně náročná. Z těchto důvodů byla vytvořena tato pracovní skupina.

Při rekonstrukcích se využívá jak konvenčních metod osteosyntézy, tak metod s využitím modernějších a sofistikovanějších implantátů (úhlově stabilní implantáty – hřeby, úhlově stabilní dlahy). Kromě metod osteosyntetických mají v rekonstrukční chirurgii své místo i tzv. dézy (artrodézy), tj. pevné spojení kloubu, který je destruovaný v rámci poúrazové artrózy či septické artritidy (infekčního zánětu kloubu). V nejrůznějších indikacích nachází své uplatnění i zevní fixátor.

V případě kostních defektů, zejména pak v kombinaci s infekční komplikací, je možné léčit technikou indukované membrány (tzv. Masquelet techniku).  K výplni kostních defektů lze použít vlastní materiál – spongiozní kost, kterou odebíráme nejčastěji z lopaty kosti kyčelní (případně horní části kosti holenní, či dolního konce stehenní kosti) nebo syntetickými kostními náhradami (hydroxyapatit, calciumsulfát, jejich kombinace, nebo tzv. biosklo aj) v závislosti na velikosti a charakteru defektu.

Často je ke krytí defektů měkkých tkání  nutná spolupráce s plastickými chirurgy. Naše pracoviště je jedním z mála center,  které  je schopné tuto komplexní péči v rámci rekonstrukčních výkonů poskytnout. Rekonstrukce krytí měkkými tkáněmi je důležitý předpoklad pro zhojení skeletu. V rámci terapie poúrazových defektů měkkých tkání, nebo defektů provázejících komplikované hojení používáme i metodu V.A.C. (vacuum assisted wound closure), a to samostatně, nebo jako přípravu na další výkon. Spolupráce s mikrobiologickým oddělením, tzv. antibiotickým centrem, je rovněž součástí komplexní péče.

Náplní práce této pracovní skupiny je i práce na prevenci infekcí souvisejících s osteosyntézou (fracture related infection, FRI), jejich diagnostice a terapii s využitím nejnovějších poznatků v této oblasti.

Rozsah výkonů

 • prevence, diagnostika a terapie FRI
 • diagnostika a terapie pakloubů získaných, tj. souvisejících s neoperační nebo operační terapií zlomenin
 • terapie kostních defektů (úrazové etiologie a defektů vzniklých na základě odstranění patologické tkáně u pakloubů, infektů) v závislosti na jejich etiologii a velikosti
 • terapie infekčních pakloubů v rámci fázového protokolu (v této souvislosti mluvíme nejčastěji o technice dle Masqueleta)
 • korekce v malpozici zhojených zlomenin osteotomií a osteosyntézou s použitím dlah, hřebu nebo fixátoru
 • artrodéza kloubu (nejčastěji hlezenného) na podkladě jeho destrukce následkem infekční komplikace po osteosyntéze
 • konzultační činnost pro okresní pracoviště

Hyperbaroxyterapie

Hyperbarická medicína se zabývá problematikou působení zvýšeného tlaku vody nebo plynů na organismus. Je tvořena dvěma částmi, a to hyperbarická oxygenoterapie a zdravotnická problematika potápění obsahující posuzování zdravotního stavu pracovníků ve zvýšeném tlaku, prevence a léčba nehod při potápění.

V souvislosti s těžce destruktivními poraněními končetin, včetně replantační chirurgie, byla historicky již v r. 1966 zařazena k Úrazovému oddělení i hyperbarická (přetlaková) komora přispívající k podpůrnému hojení měkkých tkání. Toto pracoviště zajištující hyperbaroxyterapii zůstává stále jako jediné v Jihočeském kraji. Je to léčebná metoda, kdy pacient inhaluje v hyperbarické komoře 100 % čistý kyslík za přetlaku, vychází z fyzikálních zákonů platných pro plynné skupenství. Při obvykle užívaném přetlaku 0,1-0,15 MPa se výrazně zvyšuje množství fyzikálně rozpuštěného kyslíku v krevní plazmě, a toto je velice prospěšné u mnoha chorob. Hyperbaroxie je tedy oborem multidisciplinárním. Na základě dosahování dobrých výsledků s hyperbaroxii byla původní dvoumístná komora v r. 2019  vyměněna za zcela moderní 6 místnou komoru firmy Hipertech, která je vybavena moderními přístroji k péči i o kriticky nemocné pacienty. Indikace k léčbě HBO lze rozdělit na akutní a chronické.

Snad nejznámější oblastí akutní indikace HBO jsou otravy oxidem uhelnatým – svítiplynem a jinými kouřovými plyny, které jsou ale dnes naštěstí již vzácné. Dále pak dekompresní choroba u potápěčů, vzduchová – plynová embolie, těžká anaerobní infekce měkkých tkání a drtivé poranění končetin včetně replantace končetin. V současnosti však k nejčastějším expozicím HBO patří chronické indikace. Jedná se o chronické otevřený rány kombinované etiologie – ischemicko – diabetické, trofické defekty kůže a sliznic, bércové vředy, tinitus spojený s náhlou hluchotou, radiační poškození měkkých tkání a kostí spojené s osteomyelitidou, avaskulární nekróza hlavice, cystoidní pneumatóza střeva  a komplexní regionální bolestivý syndrom (algoneurodystrofie , Sudeckův syndrom) apod.

Léčba – neboli vlastní expozice se skládá ze tří částí:

1. fáze - komprese, při které je hyperbarická komora natlakována na příslušný léčebný tlak

2. fáze - izoprese, při které si pacienti vdechují kyslík 

3. fáze - dekomprese, při které je tlak v komoře postupně snížen až na úroveň běžného okolního tlaku

Naleznete nás v pavilonu C, CH a CH2:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy