387 87 11 11
Víc než nemocnice.
04. 06. 2019

Oficiální stanovisko Nemocnice České Budějovice k pořadu České televize Obchod se svědomím z cyklu Infiltrace

Dne 3. 6. 2019 Česká televize odvysílala pořad Obchod se svědomím z cyklu Infiltrace, ve kterém jsou popisovány tři různé příběhy z nemocničního prostředí. Jeden z nich se týká Nemocnice České Budějovice, přičemž je založen na jednostranném vyjádření osoby blízké pacientky, která byla v péči naší nemocnice.

Nemocnice České Budějovice v případě řešení jakýchkoliv podnětů ze strany pacientů postupuje podle platné legislativy. Zároveň si plně uvědomujeme, že se vždy jedná o osobní a citlivé události, které jsou spojeny s velkým emočním vypětím na straně pacientů a jejich blízkých. Proto takové podněty řešíme pečlivě, transparentně a s ohledem na individualitu jednotlivých případů. V některých situacích je však pro blízké osoby pacientů obtížné plně přijmout poskytnuté informace, stejně jako skutečnost samotnou. To bohužel nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit.

Tento konkrétní případ byl podrobně a opakovaně přezkoumáván, jak ostatně bylo uvedeno i v odvysílaném pořadu, a dle odborných posudků byl postup našich lékařů shledán
z medicínského hlediska lege artis a nebylo konstatováno pochybení, které by vedlo k úmrtí pacientky. Rádi bychom zdůraznili, že Nemocnice České Budějovice ve svých vyjádřeních projevila lítost nad úmrtím pacientky, ačkoliv jej nezavinila, a na podněty dcery pacientky řádně reagovala. V situaci, kdy při řešení podnětů nejsou již k dispozici žádné nové skutečnosti, opakované projednávání nepřináší žádné nové výstupy a není tedy racionální.

Skutečnost není taková, že by Nemocnice České Budějovice nekomunikovala či cokoliv tajila. S dcerou pacientky jsme naopak opakovaně komunikovali a veškeré dostupné informace jí byly poskytnuty. Pokud však probíhá šetření podnětu, je standardním postupem, že se v jeho průběhu nemocnice ze zjevných důvodů nevyjadřuje. V poskytování podrobnějších vyjádření nám zároveň brání povinnost mlčenlivosti vyplývající ze zákona. Naše možnost veřejné komunikace je tak omezená. Domníváme se však, že pro objektivní posouzení předkládaných informací je vždy důležité mít k dispozici stanoviska všech zúčastněných. Věříme, že toto naše oficiální stanovisko uvedlo odvysílané informace na pravou míru. 

http://www.nemcb.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/