387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Elektromyografie (EMG), Evokované potenciály (EP)

Elektromyografie (EMG)

Elektromyografie (EMG) slouží k vyšetření elektrických vlastností a vodivosti periferních nervů, svalů a jejich spojení, tzv. nervosvalové ploténky. Elektrický podnět podráždí nervová zakončení, nebo nervová vlákny v periferním nervu. Podráždění vyvolá v nervových vláknech vzruch, který po nich putuje. Tento vzruch se na jiném místě snímá jako elektrická odpověď. Ta je snímána přístrojem (elektromyograf) v podobě křivky (vlny). Každá odpověď má své charakteristické vlastnosti. Na základě změn odpovědí lze určit, zda vedení vzruchu nervy je normální, nebo nějak změněno. 

K velmi častým indikacím k vyšetření EMG patří úžinové syndromy, tzn. obtíže plynoucí z útlaku periferního nervu v přirozeně zúžených místech, např. karpální tunel. Další velkou vyšetřovanou skupinou jsou polyneuropatie. Je to obecný název pro mnohočetnou poruchu funkce periferních nervů. Diagnostika polyneuropatií má 3 fáze: 1) klinické podezření na základě subjektivních stesků pacienta a neurologického nálezu, 2) potvrzení polyneuropatie pomocí EMG vyšetření, 3) zjištění příčiny polyneuropatie, což znamená pátrání po chorobě, která vznik polyneuropatie způsobila (nejčastější příčinou je diabetes mellitus-cukrovka). Neuropatii jsme schopni léčit, pouze tehdy, je-li příčina známá a správně léčená. Přes veškeré úsilí u přibližně 30% polyneuropatií příčinu není možné stanovit. Zde nezbývá, než omezit léčbu pouze na příznaky, které neuropatie způsobuje (obvykle nepříjemné klidové brnění a bolesti).

Nejdůležitějším pro elektromyografistu je stanovení otázky, na kterou žádá odesílající lékař odpověď. Je třeba, aby otázka byla maximálně konkrétní. Otázka musí být položena taková a takovým způsobem, aby na ni mohl elektromyografista na základě provedeného vyšetření legitimně odpovědět. Je-li otázka položena příliš široce, nevhodně, nebo dokonce není položena vůbec, pak je velmi nepravděpodobné, že lékař odesílající k EMG vyšetření dostane takovou odpověď, která by mu mohla pomoci v dalším diagnostickém postupu.

Jelikož EMG je vyšetření pomocné, očekáváme, že pacient je k vyšetření odesílán lékařem, který pacientovu léčbu koordinuje. Proto odpověď náleží odesílajícímu lékaři. Ten pak léčbu dál vede.  Ve výjimečných případech elektromyografista, na základě zjištění při vyšetření, pacienta předává příslušnému specialistovi. Obvykle, je-li nebezpečí z prodlení.

Evokované potenciály (EP)

Evokované potenciály (EP) podávají informaci především o vodivosti drah mozkem, mozkovým kmenem a míchou. Je možné takto sledovat funkci drah smyslových (zrakové, sluchové), senzitivní a motorické. Vyjma motorické se jedná o odpovědi velmi nízké amplitudy, proto se tyto odpovědi zprůměrňují, aby je bylo možné hodnotit a bylo přínosné především pro pacienta.

Pacient je při vyšetření uložen na lůžko do polosedu, tak aby se mohl maximálně uvolnit. Laborantka po odmaštění kůže nalepí na povrch těla elektrody (nejvíce na hlavu a krk). Tyto elektrody pouze snímají odpovědi, neprochází jimi žádný proud.

Stimulace se liší podle charakteru EP. Ta je buď zraková (pacient sleduje monitor), sluchová (pacient poslouchá zvuk ve sluchátkách), elektrická (na zápěstí nebo za vnitřním kotníkem je malými elektrickými impulzy stimulován periferní nerv), nebo magnetická (na povrch hlavy je přiložena cívka, kterou projde krátký pulz proudu, to podráždí mozkovou kůru pod lebkou) 

Neurofyziologická vyšetření EMG a EP se provádějí nejen v ambulanci/laboratoři, ale i na operačním sále během operací, tzv. intraoperační monitorování během neurochirurgických a kardiochirurgických zákroků nebo na jednotkách intenzivní péče a ARO u pacientů v kómatu. Pomocí neurofyziologických technik lze předcházet trvalým poruchám některých funkcí během operací a tím snížit riziko takových poruchy, které znamenají významné omezení funkce a soběstačnosti. U některých pacientů v kómatu lze predikovat, zda mohou obnovit vědomí.

Pro vyšetřením v neurofyziologické ambulanci je vyžadováno:

Aktuální neurologické vyšetření a jasně definovaná otázka na kterou má indikované vyšetření odpovědět (zajistí indikující lékař). Bez odpovídající dokumentace a žádanky s jasně stanovenou konkrétní otázkou nemůže být pacient řádně vyšetřen.

Kontakty

Vedoucí lékař: MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
Lékaři: MUDr. Helena Nováková, MUDr. Nina Vondrášková
Sestra: Jana Stolbenková, Jana Albertová
Telefon: 38787 5841
Email: neurologie@nemcb.cz

Naleznete nás v pavilonu C a T1:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy
foto vstup do budovy