CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

Žádost o zdravotnickou dokumentaci zemřelé osoby

 

Kdo může požádat o zdravotnickou dokumentaci zemřelé osoby?

Žádost můžete podat v případě, že jste uvedeni ve zdravotnické dokumentaci jako osoba oprávněná, popřípadě že jste osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou osobami blízkými: Příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené, nebo osoby, které spolu trvale žijí.

 

Jak požádat o nahlédnutí do dokumentace blízké osoby?

Vyplňte formulář žádosti (viz odkaz níže) a předejte ho na podatelnu nemocnice, případně zašlete na adresu kanceláře vedení nemocnice:

  • Nemocnice České Budějovice, a. s., kancelář vedení společnosti, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Pověřená osoba Vás bude kontaktovat na Vámi uvedené telefonní číslo s návrhem možných termínů, kdy se můžete dostavit do požadované dokumentace nahlédnout. Pro nahlížení do dokumentace budete potřebovat váš občanský průkaz nebo jiný srovnatelný doklad totožnosti.

Pokud nejste uvedeni ve zdravotnické dokumentaci pacienta k žádosti navíc doložte čestné prohlášení, případně originál nebo úředně ověřenou listinu prokazující vztah osoby blízké (např. rodný list).

Formulář – Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Formulář - Čestné prohlášení

 

Jak podat žádost o pořízení kopií nebo o výpis z dokumentace?

Co budete k podání žádosti potřebovat?

  • vyplněný příslušný formulář
  • občanský průkaz/pas, popřípadě jejich kopii
  • v některých případech čestné prohlášní s úředně ověřeným podpisem, případně úředně ověřenou listinu prokazující vztah osoby blízké
  • finanční prostředky na uhrazení nákladů

Formulář s žádostí o kopii zdravotnické dokumentace osoby blízké, viz níže, je také  dostupný v kontaktní místnosti vedení nemocnice. Vyplněný formulář předejte na podatelnu spolu s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas).

Z dokladu totožnosti si vyhotovíme fotokopii. Na tuto kopii uvedete, že souhlasíte s poskytnutím kopie příslušného dokladu a toto prohlášení podepíšete. Tím budeme mít ověřeno, že žadatel je osoba oprávněná dokumentaci obdržet a že se citlivá data nedostanou do nesprávných rukou. Pokud máte listinu, prokazatelně deklarující příbuzenský vztah, přiložte úředně ověřenou kopii. V případě, že není z žádného z dokumentů prokazatelný příbuzenský vztah, přiložte taktéž vyplněné a podepsané čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem.

Žádost nám můžete doručit i poštou. Vytiskněte ji a vyplňte, přiložte kopii občanského průkazu/pasu, na kterou napište, že souhlasíte s poskytnutím kopie. Pod souhlas se podepište. K žádosti přiložte úředně ověřenou listinu prokazující vztah osoby blízké (rodný list), nebo vyplněné čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem.

Pokud z nějakého důvodu nechcete posílat kopii občanského průkazu, lze ji nahradit žádostí s úředně ověřeným podpisem, který bude stvrzovat, že údaje uvedené v žádosti souhlasí s údaji na občanském průkazu/pasu.

Žádost odešlete na adresu kanceláře vedení nemocnice:

  • Nemocnice České Budějovice, a. s., kancelář vedení společnosti, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Po zpracování žádosti vám telefonicky sdělíme, kdy si můžete přijít kopii dokumentace (oproti platbě) vyzvednout, případně vám ji zašleme.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést na počkání. Vaše žádosti však budou vyřízeny v co nejkratší možné době, s ohledem na provoz daného oddělení a administrativní náročnost, přičemž zákonná lhůta je 30 dní. Čekací lhůtu se v rámci aktuálních možností snažíme zkrátit.

Formulář – Žádost o kopii zdravotnické dokumentace osoby blízké

Formulář - Čestné prohlášení

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace