CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. – Nemocnice podporující zdraví (HPH)

 

Nemocnice České Budějovice, a.s., se 1. 4. 2016 zapojila do Mezinárodní sítě nemocnic podporujících zdraví (NPZ), čímž přijala dlouhodobý program podpory prevence a zdravého životního stylu. Tato síť je iniciovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), řídí se mezinárodně uznanými principy, zásadami, doporučeními, standardy a na zdraví orientovanými ukazateli pro nemocnice a organizace poskytující zdravotnické služby. Členy sítě jsou kromě evropských zařízení také mnohé nemocnice z jiných světadílů.

V rámci programu Nemocnice podporující zdraví se zdravotničtí zaměstnanci NCB při své každodenní činnosti podílí na zvyšování uvědomění obyvatelstva a vytváření zdravého životního stylu hlavně edukační činností, poskytováním edukačních materiálů, edukačními pořady vysílanými ve vnitřním televizním okruhu. Vedení NCB vytváří pro své zaměstnance zdravé pracovní podmínky, organizuje preventivní prohlídky, postupnou rekonstrukcí pavilonů zlepšuje pracovní prostředí, poskytuje svým zaměstnancům různé benefity se zaměřením na upevňování zdravého životního stylu.

Nemocnice má pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění.

BABY FRIENDLY HOSPITAL

"Podpora, ochrana a prosazování kojení" je celosvětovým programem UNICEF a Světové zdravotnické organizace (WHO), rozvíjeným a podporovaným od roku 1992 i v ČR. UNICEF na něm spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, např. s IBFAN (International Baby Food Action Network), WABA (Světová aliance pro podporu kojení) a dalšími.

Součástí tohoto programu pro období od narození dítěte do jeho propuštění z porodnice je iniciativa "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI). Statut Baby-Friendly Hospital, který z této iniciativy vyplývá, je na celém světě udělován nemocnicím, jejichž dětská, resp. novorozenecká oddělení splní kritéria, stanovená WHO pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte – tzv. deset kroků k úspěšnému kojení.

Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., má statut Baby-Friendly Hospital. Naše nemocnice tak splnila všechna kritéria tohoto projektu. V současnosti neonatologické oddělení postupuje podle zásad "10 kroků k úspěšnému kojení". K nim mimo jiné patří umožnit matkám a zdravým novorozencům první vzájemný kontakt bezprostředně po porodu a přiložení novorozence k prsu do půl hodiny po porodu. V tomto je nezbytná úzká spolupráce s porodnickým oddělením. Dále je to kojení bez omezování délky a frekvence ve dne i v noci a samozřejmě roaming-in po celých 24 hodin. Jde zejména o to, získat maminky, budoucí rodičky, aby jich co nejvíce kojilo své děti a pokud možno co nejdelší dobu. V rámci tohoto programu zajišťujeme pomocí týmu laktačních poradkyň i laktační poradenství.

V rámci Neonatologického oddělení je dále provozována tzv. vývojová ambulance, která se zabývá koordinací a systematickým sledováním rizikových novorozenců z hlediska jejich dalšího vývoje. Na provozu této ambulance se podílejí také specialisté ostatních oborů, především dětský neurolog, psycholog, fyzioterapeut, audiolog a oftalmolog.

V rámci NCB jsou jednotlivými pracovišti realizovány zejména následující programy:

Ambulance pro léčbu závislosti na alkoholu a jiných drogách a Centrum pro léčbu závislosti na nikotinu se zaměřuje na vyhledávání, podchycení, diagnostiku, léčbu, rehabilitaci, resocializaci, prevenci a registraci osob se vznikající nebo vzniklou závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách včetně závislosti na nikotinu.

Sexuologická ambulance se zabývá diagnostikou, terapií, posuzováním a prevencí sexuálních poruch a ochranným ambulantním sexuologickým psychiatrickým léčením.

Psychologická ambulance provádí psychologickou diagnostiku a v indikovaných případech psychoterapeutické léčení osob s psychickými poruchami. Dále používá všech forem terapie, včetně psychoterapeutických přístupů individuálních i skupinových a rodičovské a rodinné terapie.

Preventivní kardiologie – v ambulanci dispenzarizujeme pacienty s vysokým rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění s důrazem na léčbu poruch metabolismu lipidů. Ve spolupráci s odd. lékařské genetiky zajišťujeme screening pacientů s podezřením na familiární hypercholesterolemii, tedy geneticky podmíněnou poruchu metabolismu cholesterolu. Rovněž se zabýváme problematikou plicní hypertenze a její diferenciální diagnostikou. Pacienty s podezřením na primární plicní hypertenzi či chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi referujeme do Center pro plicní hypertenzi v Praze  (IKEM, VFN Praha).

V rámci Interního oddělení pracuje ambulance osteologie, která zajištuje prevenci, sledování a léčbu komplikované formy osteoporózy a dalších onemocnění kostí, provádí denzitometrické vyšetření.

Ambulance diabetologie zajišťuje komplexní péči o diabetiky 1. typu, aplikaci inzulínových pump včetně technického a konzultačního zázemí, pro komplikované pacienty s diabetes mellitus, pro těhotné diabetičky.

Gynekologicko-porodnické oddělení organizuje předporodní kurzy – příprava rodiček a jejich partnerů na porod a následně péči o novorozence. Obsahem kurzů je teoretická příprava o porodu, prohlídka porodních sálů, nácvik relaxačních cviků a dýchání, rehabilitace v šestinedělí, péče o novorozence.

Chirurgické oddělení – všechny poradny (dětská, cévní, koloproktologická) provádějí v rámci diagnostické a preventivní péče také významnou edukační činnost.

Při propuštění pacienta z hospitalizace je prováděna další edukační činnost na principu primární a sekundární prevence konkrétní choroby u pacienta.

Všeobecná a onkologická ambulance ORL oddělení se zaměřuje na vyhledávání časných stadií nádorů hlavy a krku a provádí osvětovou činnost v oblasti rizika kouření a konzumace alkoholu pro vznik nádorů dýchacích a polykacích cest.

Audiologická ambulance provádí preventivní a periodické prohlídky u pacientů pracujících v riziku hluku a edukuje pacienty o zásadách prevence poškození sluchu hlukem.

V rámci Kožního oddělení:

Ambulance pro profesionální dermatózy a dermatologickou alergologii se zaměřuje na diagnostiku, testování a dispenzarizaci kožních nemocí z povolání, ale také kožních onemocnění, která vznikají na podkladě kontaktně alergického ekzému.

Ambulance pro fototerapii dermatóz se zabývá  léčbou onemocnění, která příznivě reagují na UV záření za pomoci dostupných přístrojů, včetně fotochemoterapie. Její součástí je i léčba prekanceróz a počínajících kožních nádorů  pomocí fotodynamické terapie.

Venerologická ambulance, kde probíhá vyšetřování a terapie pacientů s podezřením na STD (sexuálně přenosné nemoci), včetně dlouhodobého sledování nemocných a aktivního vyhledávání zdrojů infekce a osob vystaveným riziku této infekce.

Pigmentová poradna se zabývá vyšetřováním pigmentových znamének, včetně dermatoskopie. Hlavním preventivním cílem je včasná diagnostika a léčba těch znamének, která mohou předcházet malignímu melanomu.

Ortopedické odd.

Ambulance dětské ortopedie se zaměřuje na prevenci a léčbu vrozených vad a jiných ortopedických problémů u dětí.

Rehabilitační oddělení provádí cílenou terapii a ovlivnění patologie pohybového aparátu. Následně vždy probíhá edukace, která je dle potřeby zaměřena na pohybový režim, běžné denní a pracovní aktivity, školu zad či prevenci recidivy myoskeletálních onemocnění.

Pro děti a mladistvé s disharmonickým psychomotorickým vývojem a ortopedickými vadami pohybového aparátu je určena ambulance posturálních vad.

V rámci péče o těhotné realizuje oddělení kurzy poporodní rehabilitace.

Ambulance bolesti je zaměřena na léčbu chronických a neztišitelných bolestí, a to maligního i benigního charakteru. K této činnosti využívá celé škály možností farmakoterapie, invazivních metod a infuzní terapie, za předpokladu dokonalého zajištění poinvazivní péče.

Poradna pro poruchy spánku na 2. oddělení následné péče se zaměřuje na poruchy spánku především z hlediska poruchy spánkové hygieny a možností její nápravy.

Veřejná část Lékárny NCB se podílí na zvyšování zdravotního uvědomění obyvatelstva a vytváření zdravých životních podmínek. Poskytuje odborné poradenství a konzultační služby.

Odborné poradenství je zaměřené na tyto okruhy (viz přiložený leták):

  • Zhodnocení užívaných léků, odhalování lékových problémů a jejich řešení
  • Správné dávkování léků
  • Správnou aplikaci specifických lékových forem
  • Bezpečnou léčbu (odhalování nežádoucích účinků, případně vzájemného ovlivňování léků a/nebo potravinových doplňků)
  • Poradenství při odvykání kouření, při snižování nadváhy, o správné životosprávě.

Výživa pacientů:

Z hlediska výživy nutriční terapeut edukuje pacienty i jejich rodiny, poskytuje konzultace i u pacientů po propuštění. Ve spolupráci se lékařem – nutricionistem vypracovává edukační materiály pro běžné skupiny diagnóz.

Lékař – nutricionista pokračuje v péči o pacienty s malnutricí, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje i po propuštění do domácího prostředí nutriční podporu formou enterální nebo parenterální výživy.

Preventivně jsou zaměřeny i další programy NCB:

  • Identifikace pacientů pomocí identifikačních náramků
  • Program prevence a kontroly infekcí
  • Prevence dekubitů a péče o chronické rány
  • Prevence pádů
  • Prevence stranové záměny, záměny pacienta, výkonu.

Vstup do sítě nemocnic podporujících zdraví bude jak pro vedení nemocnice, tak i pro všechny zdravotnické zaměstnance stimulem a inspirací, abychom mohli plně využít potenciál přístupu podporujícího zdraví a dosáhli skutečného zdravotního přínosu pro naše pacienty/zaměstnance. Projekty WHO budeme implementovat do systému řízení kvality v naší nemocnici s co nejefektivnějším přínosem pro podporu zdraví a zvýšení kvality života našich pacientů i zaměstnanců.

 

Aktualizace provedena dne 30. 5. 2016

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace